Sökning: "blodtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet blodtryck.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Mobila applikationer som stöd för egenvård vid hypertoni : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Sikström; Pi Åhnberg; [2022]
  Nyckelord :Hypertension; Mobile applications; Support for self-care; Hypertoni; Mobila Applikationer; Stöd till egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund    Hypertoni är en allvarlig folksjukdom som kraftigt ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, stroke, njurproblem och andra livshotande sjukdomar samt för tidig död. Cirka 1,28 miljarder människor lider av hypertoni. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. LÄS MER

 4. 4. Föräldrastilar som kan orsaka emotionellt ätande bland barn och unga : En stukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :emotional eating; parent practicies; child; emotion regulation; obesity; emotionellt ätande; föräldrastilar; barn; emotionell reglering; fetma;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnfetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer i snabb takt.Obehandlad övervikt och fetma bland barn kan leda till kroniska följdsjukdomar ivuxenlivet, såsom högt blodtryck, förstadier till diabetes typ-2, psykisk ohälsa samt förtidigdöd. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av djurassisterad terpi för äldre personers hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vanja Snis Sigtryggsson; Mehrnaz Nejati; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Dog therapy; Elderly; Equine assisted therapy; Hippotherapy; Djurassisterad terapi; Hundterapi; Hästunderstödd terapi Ridterapi; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   En växande äldre befolkning innebär utmaningar gällande ensamhet, fallolyckor, demenssjukdom och att kunna tillgodose en god hälsa bland äldre personer. För att möta de utmaningarna krävs en bredd av åtgärder. Ett område som fått allt större genomslag är djurassisterad terapi. LÄS MER