Sökning: "bloggstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bloggstudie.

 1. 1. Livet som kvinna med diabetes typ 1 : En kvalitativ, belysande bloggstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eskil Bjørnstad; Zita Varkonyi; [2019]
  Nyckelord :Bloggar; bloggstudie; diabetes mellitus; diabetes typ 1; diabetiker; erfarenheter; hälsa; kvinnor; lidande; sammanhang; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. LÄS MER

 2. 2. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
  Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors känsla av sammanhang : En bloggstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Carlsson; Christina George; [2016]
  Nyckelord :Begriplighet; bloggar; deduktiv analys; hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och insjuknandet fortsätter öka vilket ställer större krav på hälso-och sjukvården. Kvinnor under 40 år är en underbeforskad grupp då de står i minoritet bland de som drabbas av bröstcancer. LÄS MER

 4. 4. Behov hos unga vuxna med cancer : En nätnografisk bloggstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gärdin; Anna-Sofia Hordnes; [2015]
  Nyckelord :young adults; cancer; blog; experience; needs; unga vuxna; cancer; blogg; upplevelse; behov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas unga vuxna av cancer och behöver professionell omvårdnad. De upplever sig inte få den vård de är i behov av. Alla människor har, enligt motivationsteorin, behov som är ordnade hierarkiskt, och som behöver uppfyllas för att människan ska kunna uppnå självförverkligande. LÄS MER

 5. 5. ATT BLI TAGEN PÅ ALLVAR : En bloggstudie om unga kvinnor med självskadebeteende och deras upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Emanuelsson; Emelie Strand; [2015]
  Nyckelord :Bemötande; Blogg; Sjuksköterska; Självskadebeteende; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER