Sökning: "blomfluga"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet blomfluga.

  1. 1. Staden som habitat för vilda pollinerande insekter : en möjlig tillflykt för missgynnade arter

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Julia Serfezi; [2017]
    Nyckelord :solitärbi; humla; fjäril; blomfluga; blommande; nektarväxt;

    Sammanfattning : Vilda pollinerande insekter spelar en viktig roll i upprätthållandet av såväl naturliga som konstgjorda, av människan skapade, landskap. De underhåller exempelvis pollineringen av blommande växter. Då insekter är mycket känsliga för miljöförändringar har deras biologiska mångfald och antal minskat under de senaste årtiondena. LÄS MER