Sökning: "blyghet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet blyghet.

 1. 1. Hörs de tysta barnen i förskolan? : En vetenskaplig essä om de blyga barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albert Witten; [2019]
  Nyckelord :Shyness; quiet; introvert; social skills; socio-cultural; norm-critical; blyghet; förskola; tillbakadragen; social kompetens; kompetenta barn; sociokulturell; normkritisk;

  Sammanfattning : I min uppsats fördjupar jag mig i arbetet kring de som i allmänna ord benämns för blyga barn. Vad innebär det egentligen att vara blyg, är det ett personlighetsdrag som är svårt att ändra på, eller ett tillstånd som behöver bearbetas för att nå utveckling? Eller kan det rentav vara något som är ärftligt och därmed inte påverkbart? Vad innebär blyghet i förskolan för barnet och pedagogen och hur kan pedagoger lyfta de barn som inte syns eller hörs. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniéla Erling; [2019]
  Nyckelord :shyness; shy children; learning and development;

  Sammanfattning : Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to improve the children’s learning and development. LÄS MER

 3. 3. Blyga barn i barnlitteratur : En analys ur ett genusperspektiv av två skilda tider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Harju; [2019]
  Nyckelord :Children s literature; analysis; shyness; gender; stereotype; identity; gender norm; norm criticism; Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; blyghet; genus; genusstereotyp; genusnorm; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the epochs are significant. LÄS MER

 4. 4. Att vara blyg i en värld som premierar social utåtriktning : En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas upplevelse och hantering av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Zerzour; Ellica Tengnér; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; unga vuxna; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Blyghet har sedan länge ansetts vara ett statiskt personlighetsdrag som bör botas. I och med den senare socialpsykologiska forskningen inom området har en alltmer mångfacetterad bild etablerats som betonar de interaktionella processerna bakom fenomenet. LÄS MER

 5. 5. "Vad tycker du?" : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver och arbetar med blyga och tillbakadragna barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Aurora Christiansen; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; tillbakadragen; förskola; pedagogik; kvalitativ; intervju.;

  Sammanfattning : Hur kan förskollärare tänka kring de barn som visar en blyghet och tillbakadragenhet och som inte vågar i olika situationer i förskolan? Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med blyga och tillbakadragna barn i förskolans kontext eftersom det är vi förskollärare som skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande i förskolan. I denna uppsats belyser vi hur förskollärare beskriver blyghet hos barn och vilka strategier de använder i förskolans verksamhet för att de barn som inte vågar på olika sätt ska få framföra sina åsikter och sina tankar utifrån sina egna förutsättningar. LÄS MER