Sökning: "bnp teori"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden bnp teori.

 1. 1. Funktionell Dumhet och Överbemanning : En undersökning av funktionell dumhets inverkan på överbemanning inom ledarroller i Svenska Techföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Albin Nilsson; Axel Gestsson; [2023]
  Nyckelord :Funktionell dumhet; överbemanning; peters princip; tournament teori;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker ett möjligt samband mellan funktionell dumhet och överbemanning inom Tech-branschen i Sverige. Tech-branschen har sett en betydande tillväxt under de senaste decennierna och bidrar nu till en betydande del av Sveriges BNP. LÄS MER

 2. 2. The impact of international trade on economic growth in Sub-Saharan African countries : An empirical study examination of the correlation between economic growth and international trade

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Yasin Ahmed Farah; Sami Ezzaher; [2022]
  Nyckelord :International trade; economic growth; GDP per capita growth; sub-Saharan Africa; growth theories; trade theories; Internationell handel; ekonomisk tillväxt; BNP per capita-tillväxt; subsahariska afrika; tillväxtteorier; handelsteorier;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudies syfte är att undersöka sambandet mellan internationell handel och ekonomisk tillväxt och effekten som internationell handel har på ekonomisk tillväxt i afrikanska länder söder om Saharaöknen (Subsahariska Afrika). Majoriteten av tidigare studier och forskning inom detta område hävdar att det finns en positivt korrelation mellan dessa två variabler men ändå så finns det fortfarande vissa som ifrågasätter hur pass stor påverkan dessa två variabler egentligen har, om den effekten verkligen är tillräckligt signifikant för att anses vara betydelsefullt samt viktig. LÄS MER

 3. 3. Globaliseringens effekt på inflationen : En fallstudie om mindre ekonomier inom OECD är känsligare förglobala faktorer än större ekonomier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Ricky Backman; Emelie Berg; [2022]
  Nyckelord :Inflation; globalisering; makroekonomi; Phillipskurvan; arbetslöshet; penningpolitik; handel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att försöka skapa en utökad förståelse för hur känsligt ett landsinflation är för globala faktorer i förhållande till storleken på dess ekonomi samt ifrågasättaden traditionella Phillipskurvans teori. Fallstudien grundar sig i en kvalitativ metod i form avinsamling och analys av tidigare forskning och en ekonometrisk modellstudie för attanalysera hur utvalda variabler påverkar inflationen. LÄS MER

 4. 4. Nätverk = Överlevnad? : En kvalitativ studie om småföretags nätverk och inkubatorns inverkan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Karlsson Cornelia; Birgersson Johanna; Persson Anna; [2022]
  Nyckelord :Incubator; small business; network; network structure; clusters; entrepreneurship; Inkubator; småföretag; nätverk; nätverksstruktur; kluster; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Småföretag har en väsentlig roll på Sveriges marknad där de tillför storaarbetsmöjligheter och står för hälften av Sveriges BNP. De står dock införutmaningar då de ofta brister på centrala kunskaper och resurser, och mångasmåföretag överlever endast ett fåtal år. LÄS MER

 5. 5. Familjeföretag i Sverige : En explorativ enkätstudie om ekonomi- och verksamhetsstyrning i svenska familjeföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Ewerklou; Robin Lejdeby; [2021]
  Nyckelord :Family firms; management control; management accounting; management accounting practices; management control systems; cultural control; corporate culture; planning; reward systems; performance measurement; informal control; formal control; Familjeföretag; styrning; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; styrverktyg; styrsystem; kulturstyrning; företagskultur; planering; belöningssystem; prestationsmätning; informell styrning; formell styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning kring familjeföretag har på senare år fått mer och mer uppmärksamhet eftersom familjeföretagen utgör en stor del av företagen världen över. I Sverige finns det totalt 450 000 aktiva företag och av dessa är runt 90% familjeföretag. LÄS MER