Sökning: "börsvärde"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet börsvärde.

 1. 1. Värdet av ett matchresultat : En kvantitativ studie om hur matchresultat påverkar börsnoterade fotbollsklubbars aktiepris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ramstedt; Lukas Tilk; [2019]
  Nyckelord :finance; football clubs; efficient market hypothesis; behavioral finance; abnormal return; finansiering; fotbollsklubbar; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; abnormal return;

  Sammanfattning : Tidigare studier (Scholtens & Peenstra, 2009) inom detta forskningsområde har påvisat att sportsliga resultat har en inverkan på en börsnoterad fotbollsklubbs aktiepris. Motivet bakom de tidigare studierna var den enorma ekonomiska tillväxt som skett inom fotbollsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Hur stark påverkan har aktiekursen på kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiekursen och kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robin Keskin; Ersad Colic; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; debt ratio; share price; profitability; age; size; stock return; operating margin; market capitalisation; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; aktiekurs; lönsamhet; ålder; storlek; direktavkastning; rörelsemarginal; börsvärde;

  Sammanfattning : Today, the capital structure is an established research area in economics. Capital structure refers to the relationship between equity and liabilities, which through history has been explored through many different aspects. LÄS MER

 3. 3. "De högt hängande frukterna" : En studie av koldioxidskattens inverkan på skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Rosquist; [2017]
  Nyckelord :carbon tax; triple bottom line; stakeholder theory; Koldioxidskatt; intressentteori; hållbarhet; miljöskatter; politiska styrmedel; sågverk; massaindustri; pappersbruk;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six different companies. LÄS MER

 4. 4. Fem enkronor eller en femkrona? : En studie om hur aktiesplittar påverkar aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lindsäter; Rickard Sundvall; [2015]
  Nyckelord :aktiesplit; överavkastning; CAAR; signalering; handelsvolym; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Nasdaq OMX Stockholms stadigvarande positiva utveckling kan resultera i ett dyrare, mindre attraktivt, aktiepris och förorsaka beslut om att genomföra en aktiesplit. I den här uppsatsen undersöks, genom en eventstudie, om annonsering och genomförande av aktiesplit ger upphov till överavkastning för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2004- 2014. LÄS MER

 5. 5. Vad ger Modigliani och Millers teorier oss idag? : En studie inom kapitalstruktur och skuldsättningens påverkan på bolagsvärde

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Rabbi Mohsin; [2012]
  Nyckelord :kapitalstruktur; skulder; företagsvärde;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Enligt Modigliani & Millers andra teorem så ger ökad skuldsättning upphov till ett flertal fördelar för ett företag, bl.a. skapas en skattesköld då de avdragsgilla räntebetalningarna ökar, vilket ger en positiv effekt för företaget. LÄS MER