Sökning: "board recommendations"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden board recommendations.

 1. 1. Delaktiggörande med hjälp av kommunikativt och kognitivt stöd : en mixed methods studie om kunskapsutvecklingsbehov hos handläggare med direkt funktionsnedsättningsansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Evita Bartule; [2022]
  Nyckelord :mixed methods; lifelong learning; social services; disability; cognitive and communicative support; mixed metods; livslångt lärande; socialtjänst; funktionsnedsättning; kognitivt och kommunikativt stöd;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet. Genom att ha möjlighet att kommunicera sina behov görs samhället mer tillgängligt vilket är en förutsättning för delaktighet. Kommunikativt och kognitivt stöd är nödvändiga verktyg för att underlätta kommunikation för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för en platsbaserad barnkonsekvensanalys : Material och utveckling av ny metod i Håbo kommuns planeringsarbete för att möta barnkonventionen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alice Carlsson; [2022]
  Nyckelord :place-based child inpact analysis; children’s perspective; child perspective; convention on the rights of the child and sustainable development.; Platsbaserad barnkonsekvensanalys; barns perspektiv; barnperspektiv; barnkonventionen och hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Sedan barnkonventionen blivit svensk lag har det ställts högre krav på kommuner att inkludera barn och att jobba för barns bästa i beslut. Från ett planeringsperspektiv kan det vara oklart vad det innebär för planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av djurassisterad terpi för äldre personers hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vanja Snis Sigtryggsson; Mehrnaz Nejati; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Dog therapy; Elderly; Equine assisted therapy; Hippotherapy; Djurassisterad terapi; Hundterapi; Hästunderstödd terapi Ridterapi; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   En växande äldre befolkning innebär utmaningar gällande ensamhet, fallolyckor, demenssjukdom och att kunna tillgodose en god hälsa bland äldre personer. För att möta de utmaningarna krävs en bredd av åtgärder. Ett område som fått allt större genomslag är djurassisterad terapi. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER

 5. 5. Samordnad informationssäkerhet : Hur länsstyrelserna samordnat kan möta totalförsvarets krav på informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mikael Annetun; Mattias Wallin; [2022]
  Nyckelord :informationssäkerhet; länsstyrelserna; samordnad; totalförsvaret;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis aims to investigate what conditions that the Swedish County Administrative Boards (Sw: Länsstyrelserna) have for coordination, meeting the requirements of the total defence regarding information security. The study has been carried out through literature studies of regulations on total defence, authorities, and assignments, as well as through interviews of government officials. LÄS MER