Sökning: "bodily integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden bodily integrity.

 1. 1. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER

 2. 2. Jag behöver inte krama dig för att du har saknat mig : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv på barns kroppsliga integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Dungert; Caroline Olofsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kroppslig integritet; förhållningssätt; närhetsetik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur några förskollärare förhåller sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. ”Barn FÅR ha sin integritet” : En kvalitativ studie om barns kroppsliga integritet i förskolan ur fyra förskollärare och fyra förskolechefers perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Riley; Julia Östin; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; förskolechefer; förhållningssätt; kroppslig integritet; makt; normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan. Den valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på makt och normer. LÄS MER

 4. 4. Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vanessa Carlstedt; Danijela Tomasovic; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig integritet; sexuella övergrepp; sexualbrott; stopp min kropp; prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. LÄS MER

 5. 5. Omskärelse av pojkar - vems religionsfrihet väger tyngst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Pieplow; [2019]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; omskärelse; religionsfrihet; kroppslig integritet; vårdnadshavares bestämmanderätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religiös omskärelse på pojkar är ett ingrepp som är förekommande över världens alla hörn, liksom i Sverige. Omskärelsen sker oftast när pojken är ung och därav är det i de flesta fall vårdnadshavaren som beslutar att omskärelsen ska ske. LÄS MER