Sökning: "body contact"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden body contact.

 1. 1. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Börjestrand; [2022]
  Nyckelord :begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Sammanfattning : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. LÄS MER

 2. 2. Application of ERT for Quality Assurance in Jet Grouting Columns; A development of an alternative quality control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Edvin Nilsagård; Rebecka Knutsson; [2022]
  Nyckelord :ert; jet grouting; quality control; pygimli; res2dinv; resistivity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increased urbanization major cities are facing, expansion of larger facilities and households are inevitable. Expansion means larger areas of the surface needs to be used where the risk of varying subsurface soil properties increases with larger surface areas. LÄS MER

 3. 3. "De hade svårt med det här med lagom, det var fullt ös överallt" Skolkuratorers beskrivningar av skolgångens inverkan på kvinnliga elevers stress och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Bater; [2022]
  Nyckelord :upper secondary education; gender; female students; stress; self-esteem; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to understand how four school counsellors within Swedish upper secondary education described female students’ stress and self-esteem in regard to potential influence of their current education. The chosen theoretical approach applied to the generated result and its subsequent analysis was based on the theories of West & Zimmerman (1987) and Hirdman (1980) explaining how our perception of gender is due to a cultural- and social construct. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med multipel skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Zucconi Mazzini; Ronza Yazdin; [2022]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Qualitative; Nurse; Patient; Multipel skleros; Upplevelser; Kvalitativ; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk, autoimmun sjukdom. Det finns inget botemedel och därmed är kontakten med sjukvården livslång. För att förbättra vården genom personcentrerad vård och ett bättre stöd, är det viktigt för en sjuksköterska att veta hur olika personer kan uppleva MS. LÄS MER

 5. 5. Hallå, hur svårt ska det vara? : En kvalitativ intervjustudie om distriktssköterskors attityder till patienter som har övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Sandra Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; obesity; overweight; primary care; primary care nurse; Attityder; distriktssköterska; fetma; primärvård; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag. Ett BMI över 30 ökar markant risken för följdsjukdomar och för tidig död. Inom primärvården är det ofta distriktssköterskan som möter och initierar behandling av denna patientgrupp. LÄS MER