Sökning: "body language perception"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden body language perception.

 1. 1. Culture and 3D animation : A study of how culture and body language affects the perception of animated 3D characters

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Theo Dahle; [2019]
  Nyckelord :Body language; body language perception; cultural differences; game animation;

  Sammanfattning : This study examined the differences and similarities in how animated 3D characters were perceived by individuals from Sweden and China. The study also attempted to examine how cultural aspects influenced the participants’ perceptions. Parts of the study were conducted through collaboration with the Chinese game company, Focus Games. LÄS MER

 2. 2. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Wallin; [2019]
  Nyckelord :hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. LÄS MER

 3. 3. Musik som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling : Tre musikpedagogers uppfattningar om rim, ramsor, rytm och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Gunnargård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra pedagogers beskrivningar av musicerande som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: Hur beskriver pedagogerna att de använder rim, ramsor, rytm och rörelse som verktyg i sin undervisning? Gynnar rim, ramsor, rytm och rörelse elevers språkutveckling, i så fall hur? Hur uppfattar pedagogerna en möjlig koppling mellan musik och språkutveckling? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser i engelskundervisning 1-3 : ur ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Fridenholm; Alicia Lund; [2019]
  Nyckelord :English teaching grade 1 - 3; aesthetics; aesthetic learning; non-aesthetic learning; varied learning; aesthetic forms of expression; Engelskundervisning årskurs 1 - 3; estetik; estetiskt lärande; icke-estetiskt lärande; varierat lärande; estetiska uttrycksformer;

  Sammanfattning : Studien handlar om estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de kombinerar det med icke-estetiskt lärande. LÄS MER

 5. 5. Universalspråket : Deleuzes semiotik och åtbördsspråket

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Patrik Nordell; [2018]
  Nyckelord :universal language; movement-image; affection; cognitive linguistics; sensorimotor perception; sign language and semiotics;

  Sammanfattning : In fact, as far as I know, linguists and philosophers of language have never really looked at the universal language. Instead, they frame a “universal language” that is based on the premise of the majoritarian languages. LÄS MER