Sökning: "bodybuilding"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bodybuilding.

 1. 1. Women’s experiences of gender-based barriers and stereotypes in bodybuilding as a masculine sport in Poland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kaja Daroszewska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Gender; Poland; women bodybuilding; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study gender-based barriers and stereotypes that influence womenin masculine sports taking bodybuilding as an example and analyzing four interviews by usinga feminism perspective and professional discourse analysis. In terms of methodology it applies narrative writing, interviews, analysis and professional discourse analysis from female bodybuilding athletes and autoethnography. LÄS MER

 2. 2. Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Molly Olsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Kroppslighet; Gymkultur; Bodybuilding.;

  Sammanfattning : Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. LÄS MER

 3. 3. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 4. 4. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 5. 5. Parameter study of bodywork attachments influencing the chassis dynamics by vibration response analysis

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anirudh Gururaj Deshpande; [2018]
  Nyckelord :Eigen frequency; modal analysis; frequency response function; damping; Egenfrekvens; modalanalys; rekvensrespons; dämpning;

  Sammanfattning : Bilindustrin är i ständig utveckling och är väl medvetna om de ökande kraven från kundermed avseende på körkomfort och körupplevelse. Lastbilar med tunga laster är ofta utrustademed en påbyggnad, till exempel en låda för pallar och gods, en sopsamlare eller en stödram förbärning av timmer. LÄS MER