Sökning: "boendepersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet boendepersonal.

 1. 1. ”JAG TILLHÖR DE SOM INTE GILLAR ATT MAN HÄNVISAR TILL SUNT FÖRNUFT BARA FÖR ATT ALLA HAR OLIKA SUNT FÖRNUFT” EN KVALITATIV STUDIE OM LSS-PERSONALS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Strannerud; Moa Strannerud; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; sexuell hälsa; boendepersonal; funktionsvariation; ; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka hur boendepersonal på så kallade Pk1 LSS-boenden i Malmö stad upplever att det är att arbeta med att stödja brukare i deras sexualitet och sexuella hälsa. Mer specifikt syftade studien till att undersöka om det var något de ansåg var lättare eller svårare i arbetet samt om de upplevde vissa egenskaper som betydande för att kunna ge stöd. LÄS MER

 2. 2. SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annabelle Ehrenfried; Gabriella Castro; [2018-02-05]
  Nyckelord :boendepersonal; ensamkommande; stress; psykisk ohälsa; webbenkät.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. LÄS MER

 3. 3. “I SVERIGE HADE DET HÄR KLASSATS SOM BARNMISSHANDEL”. EN KVALITATIV STUDIE OM BOENDEPERSONALS INTEGRATIONSARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Möller; Carolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Asylprocess; boendepersonal; ensamkommande barn; Hvb-hem; integrationsprocess; Asylum process; Hvb-homes; integration process; staff accommodation unaccompanied children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur boendepersonal på Hvb-hem (hem för vård och boende) arbetar för att integrera ensamkommande barn i samhället. För att få information till studien har vi intervjuat sju personer som arbetar på olika Hvb-hem. LÄS MER

 4. 4. ”Man ska vara den man är, men man blir lite större” : En kvalitativ studie om hur boendepersonal på HVB för ensamkommande barn förstår och omsätter begreppet ”integration”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Besma Abedali; Moa Karlstrand; [2018]
  Nyckelord :Unaccompanied children; integration; residential care homes; social work; Ensamkommande barn; integration; hem för vård eller boende; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the concept of “integration” within residential care homes for unaccompanied children. More specifically its aim was to find out how the social workers themselves within residential care homes for unaccompanied children understand the concept of integration and how they work for it. LÄS MER

 5. 5. Det otillräckliga stödet : En kvalitativ studie om behandlingsassistenters utmaningar i arbetet med ensamkommande ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Degol Kidane; Mohammed Abdu; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; street-level bureaucrats; integration; supported housing; treatment assistants; Ensamkommande barn; gräsrotsbyråkrater; integration; stödboende; behandlingsassistenter;

  Sammanfattning : Sverige nådde år 2015 en ny toppnotering vad gäller antal asylsökande. Detta förde med sig stora utmaningar för delar av socialtjänsten i relation till placering av ensamkommande barn och en snabbt stigande kostnadsutveckling för platser på asylboenden. LÄS MER