Sökning: "bohusmodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bohusmodellen.

  1. 1. Beställarutförarmodellens försök till marknadstänkande : studie av tre beställarlandsting

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jonas Appert; Roger Lundvall; [2005]
    Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; Beställarutföramodellen;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den skattefinansierade Hälso- och Sjukvårdens ambitioner att, med befintliga resurser, kunna erbjuda en god Hälso- och Sjukvård. Beställarutförarmodellen är en modell med vilken offentliga organisationer försökt föra in ett marknadsorienterat synsätt i sina verksamheter. LÄS MER