Sökning: "bok analys"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden bok analys.

 1. 1. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 2. 2. Läroböcker samt undervisning i NO för årskurs 1–3 : En studie om NO-läroböcker och dess användning, samt om kunskapsemfaser i NO- undervisning utifrån intervjuer med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Elliott; Doris Bosnjak; [2023]
  Nyckelord :NO-läroböcker; lågstadielärare; NO-undervisning; kunskapsemfaser; läroboksanalys; tematisk analys;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka representationen av NO-ämnena i läroböcker för lågstadiet, samt lärares NO-undervisning och användning av läroböcker i vederbörande undervisning utifrån deras eget perspektiv. De frågeställningar som studien ämnar att besvara är: Hur väl täcks läroplanens centrala innehåll i NO-ämnena i två läroböcker? På vilka sätt används läroböcker i NO-undervisning, och hur hanterar lågstadielärare en eventuell bristande representation av NO-ämnena och dess centrala innehåll i använda läroböcker? Vilka kunskapsemfaser kan identifieras i samtal med lågstadielärare om deras NO-undervisning? För att besvara dessa frågeställningar har två insamlingsmetoder använts; dels läroboksanalys av PULS NO-boken från 2011 och Boken om NO 1–3 från 2013, dels semistrukturerade intervjuer med fyra lågstadielärare om deras NO-undervisning och läroboksanvändning. LÄS MER

 3. 3. Mångkultur och genus i barnlitteratur : En studie av elevers bänkböcker i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; mångkultur; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har tre barnböcker analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka aspekterna genus och mångkultur i elevers bänkböcker. Detta är kopplat till ett av skolans uppdrag om att ge eleverna kunskap om mångfald och förståelse för olikheter. LÄS MER

 4. 4. Högläsning och boksamtal för att förbättra elevers språkutveckling : En litteraturstudie om lärares användning av högläsning i samband med boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Sörberg; Jessie Nilsson; Emma Sjöstrand; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; språkutveckling; literacy; yngre elever och lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att studera betydelsen av högläsning i samband med boksamtal för elevers språkutveckling. Litteraturstudien fokuserar på lågstadiet men då språkutveckling börjar redan i förskolan är föreliggande studie även relevant för förskolan. LÄS MER

 5. 5. Kan min mamma med intellektuell funktionsnedsättning ta hand om mig? : En litteraturstudie ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Matilda Wallin Polesak; Alva Birgitta Alenius; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; mother; child perspective; growing conditions; Intellektuell funktionsnedsättning; mamma; barnperspektiv; uppväxtförhållanden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur forskning har beskrivit uppväxten för barn som lever med en mamma med intellektuell funktionsnedsättning och vad det finns för risk- och skyddsfaktorer kring barnen. Samt om eller på vilket sätt föräldraförmågan påverkar barnens uppväxtförhållanden. LÄS MER