Sökning: "bok för alla"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden bok för alla.

 1. 1. Mångkultur och genus i barnlitteratur : En studie av elevers bänkböcker i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; mångkultur; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har tre barnböcker analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka aspekterna genus och mångkultur i elevers bänkböcker. Detta är kopplat till ett av skolans uppdrag om att ge eleverna kunskap om mångfald och förståelse för olikheter. LÄS MER

 2. 2. Att döma boken efter omslaget : Gymnasieelever om att välja läsning utifrån romaners paratexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Leander; [2022]
  Nyckelord :Bokomslag; Paratextanalys; Litteraturundervisning; Lässtimulans; Läslust; Intermedialitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Gérard Genettes begrepp ”paratext” undersöka betydelsen av bokomslaget för åtta gymnasielevers lässtimulans och förväntningar på romaners huvudtexter. Vidare anammas ett intermedialt perspektiv för att belysa hur olika medier samspelar. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskoleklass : En undersökning om förskolelärares arbete med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Hed Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; förskoleklass; metod; språkutveckling; ordförråd; effekt; bok; bokval; diskussion;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med högläsning som metod. Mer specifikt ärva syftet att undersöka hur detta arbete går till före, under och efter högläsningen, samt hur stor andel av lärarna som anger att de förhåller sig medvetet till de didaktiska aspekterna av högläsning. LÄS MER

 4. 4. - Vilken fin bok!- Men, det är ju ett träd? : En enkätstudie av 71 lärares uppfattningar om elevers ordförråd, lärarnas arbetsmetoder och strategier för att främja detta samt enläromedelsanalys med ordförrådsutveckling i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Gentele; Jolin Palmkvist; [2022]
  Nyckelord :ordförråd; ordförrådsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; läsutveckling; skrivutveckling; grundskola; läromedel;

  Sammanfattning : Ett väl utvecklat ordförråd är enligt tidigare forskning en grundförutsättning för både läs- ochskrivutveckling men därtill även högst betydelsefullt när det kommer till meningsskapandetinom skolans alla ämnen. Denna studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om ämnetordförråd genom en webbenkät. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tycker det är roligt att läsa” : En empirisk studie om hur läsläxan kan påverka elevers läsintresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alice Johansson; Elin Ek; [2022]
  Nyckelord :Read; reading; reading homework; reading interest; motivation; Läsa; läsning; läsläxa; läsintresse; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka elevers läsintresse och vilket samband det kan ha med deras läsläxa. Resultatet grundar sig på kvalitativa intervjuer från 16 elever och två lärare från två olika skolor. LÄS MER