Sökning: "bokfört värde"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden bokfört värde.

 1. 1. Piotroski leder vägen : En kvantitativ studie baserad på fundamental analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lina Sundén; [2017]
  Nyckelord :Fundamental analysis; F-SCORE; Swedish Stock Market; EMH; Fundamental analys; F-SCORE; Svenska aktiemarknaden; B M; EMH;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att generera högre avkastning genom fundamental analys med fokus på värdeinvestering och Joseph Piotroskis modell (2000) Fundamental Signal Score (F-SCORE). Modellen testas på den svenska aktiemarknaden under perioden 2007-2015. LÄS MER

 2. 2. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Immateriella poäng : F_SCORE applicerat på företag med en stor andel immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Eskilsson; Simon Grahn; [2017]
  Nyckelord :Piotroski; F_SCORE; immateriella tillgångar; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Företag med en stor andel immateriella tillgångar har ofta tillväxtmöjligheter vars värde är svårt att uppskatta med hjälp av finansiell information. Därför kan investeringsstrategier som bygger på fundamental analys tänkas fungera sämre på dessa typer av företag. LÄS MER

 4. 4. IFRS 13 – värdering till verkligt värde –En studie om standardens påverkan på värderelevansen hos fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Braun; Henrik Juupaluoma; [2016-04-18]
  Nyckelord :Värderelevans; IFRS 13; verkligt värde; statistiskt test; multipel regressionsanalys; förvaltningsfastigher.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En pågående diskussion behandlar ämnet ifall verkligt värde uppfyllersitt syfte. Kritik har riktats mot värdering till verkligt värde då metoden anses medföra antagandenoch subjektiva bedömningar. Januari 2013 trädde IFRS 13 värdering till verkligt värde i kraft. LÄS MER

 5. 5. Book-to-Market: En vinnare eller förlorare? : En studie om att skapa sig överavkastning på aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hagen Eriksson; Filippo Gasperoni; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida man med hjälp av historisk fundamental information, i form av olika företags book-to-market värden, kan välja ut aktier som ska generera en överavkastning på Stockholmsbörsen. Uppsatsen undersöker även om avkastningen för värdeaktier överträffar den för tillväxtaktier. LÄS MER