Sökning: "bokläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet bokläsning.

 1. 1. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 2. 2. Hur möjliggörs vilan i förskolan? : En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Childrens sleep; preschool; rest; phenomenography; barns sömn; förskola; vila; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla barns språk och kommunikation : Pedagogens roll i barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabelle Dragija; Engela Maliqaj; [2020]
  Nyckelord :språk; språkutveckling; kommunikation; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Kramer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning Inkludering Läsförståelsestrategier Språkutveckling språkutvecklingsinteraktioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Kramer, Charlotte (2020). Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Ordförrådsintervention för flerspråkiga skolbarn i språklig sårbarhet : En kombination av ordskattsamling och interaktiv bokläsning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation; Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation

  Författare :Rebecca Sällberg; Moa Höglund; [2020]
  Nyckelord :Bilingualism; speech language and communication needs; SLCN; lexicon; lexicon pirate; interactive book reading; children; school-age children; Flerspråkighet; språklig sårbarhet; ordförråd; lexikon; ordskattsamling; interaktiv bokläsning; barn; förskoleklass;

  Sammanfattning : Språklig sårbarhet uppstår i situationer där omgivningens krav och förväntningar inte överensstämmer med de språkliga förutsättningar som finns hos en individ. Flerspråkiga barn med bristande exponering på sina språk riskerar att hamna i språklig sårbarhet och saknar ofta basordförråd på svenska, vilket påverkar senare läs- och skrivinlärning. LÄS MER