Sökning: "bokläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet bokläsning.

 1. 1. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 2. 2. Hur möjliggörs vilan i förskolan? : En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Childrens sleep; preschool; rest; phenomenography; barns sömn; förskola; vila; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Michaela Andersson; Tilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; surfplattor; ipads; förskolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dagens samhälle har blivit mer digitaliserat och digitala verktyg har fått en större plats i Läroplanen för förskolan, vilket i sin tur har medfört ökade krav på pedagogernas digitala kompetenser. Det finns ännu inte så mycket forskning gjord kring användningen av digitala verktyg inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla barns språk och kommunikation : Pedagogens roll i barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabelle Dragija; Engela Maliqaj; [2020]
  Nyckelord :språk; språkutveckling; kommunikation; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Kramer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning Inkludering Läsförståelsestrategier Språkutveckling språkutvecklingsinteraktioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractKramer, Charlotte (2020). Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER