Sökning: "boksamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet boksamtal.

 1. 1. Hur kan läsmaterial påverka barns språkutveckling? : En studie om undervisning och miljöns möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annsofi Robertsson; Sofia Dahl; [2022]
  Nyckelord :undervisning; språkutvecklingsmiljö; läsmaterial; läsandets cirkel;

  Sammanfattning : I nuvarande läroplan för förskolan, Lpfö18, står att läsa att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språk genom undervisning och en miljö som påverkar språkutvecklingen positivt (Skolverket, 2018, s. 8). LÄS MER

 2. 2. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 3. 3. Lärarens högläsning i klassrummet : En intervjustudie om lärarens högläsning som undervisningsmetod i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Deborah Walker; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; boksamtal; undervisningsmetod; sociokulturell teori; lärare F-3;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka lärares uppfattning kring hur de arbetar med högläsning som undervisningsmetod i klassrummet. Lärarnas arbete med högläsning som metod är intressant att studera eftersom högläsning som undervisningsmetod minskar i takt med att elever själva lär sig läsa. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal i undervisningen : En empirisk studie om hur boksamtal används i svenskundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elina Svensson; Moa Lönn; [2022]
  Nyckelord :Book talk; talk about literature; Langer’s envisioning literature; Chamber’s conversation model; Swedish teacher; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 arbetar med boksamtal i sin undervisning. Kvalitativa data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma svensklärare för årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. "Jag har gjort en bra verktyg, nu kan Dim höras : Problemlösning som utgår ifrån boksamtal i teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Andersson; Sofie Fallander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken har funnits i många år och människor lever i en mer teknikintensiv värld. Detta har medfört att tekniken behöver tydliggöras i förskolans undervisning. Syftet i studien är att öka kunskapen kring förskolans teknikundervisning. LÄS MER