Sökning: "bokslutsdispositioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bokslutsdispositioner.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Generationsskifte av skogsbruk - En fallstudie av skatterättsliga aspekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Diana Ekman; [2012]
  Nyckelord :Generationsskifte; skogsbruk; gåva; köp; bokslutsdispositioner.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Generationsskifte av skogsbruk – En fallstudie av skatterättsliga aspekter. Nyckelord: Generationsskifte, skogsbruk, gåva, köp, bokslutsdispositioner. LÄS MER

 3. 3. När olyckan är framme - en studie om företagares rätt till ersättning för inkomstförlust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Madsen; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som drabbas av en personskada som grundar rätt till skadestånd, kan kräva ersättning för förlusten som han lider om han måste vara borta från arbetet på grund av skadorna. Huvudprincipen är att den skadelidande skall försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig ägt rum. LÄS MER