Sökning: "bolagsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet bolagsrätt.

 1. 1. Är kompetensöverskridanderegeln, 8 kap. 42 § aktiebolagslagen, avtalsrätt eller bolagsrätt? : En utredande analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriel Yaakob; Hanna Drugge; [2021]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; bolagsrätt; kompetensöverskridanderegeln; aktiebolagslagen; 8 kap. 42 § ABL;

  Sammanfattning : Kompetensöverskridanderegeln i 8 kap. 42 § aktiebolagslag (2005:551) (ABL) reglerar behörighets- och befogenhetsöverskridande av styrelse, VD och den särskilda firmatecknaren. Paragrafen innehåller fyra regler vilka är uppdelade på två stycken. LÄS MER

 2. 2. Bolagsrättslig harmonisering och konkurrens inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Lundh; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bolagsrätt; EU-rätt; etableringsfrihet; Delaware-effekt; race to the bottom; race to the top; harmonisering; regelkonkurrens;

  Sammanfattning : Diskussionen om bolagsrättslig konkurrens kan orsaka en Delaware-effekt respektive ett race to the bottom inom EU tog fart för 20 år sedan då Centros-domen avkunnades. De som hävdar att bolagsrättslig konkurrens mellan medlemsstaterna är ofördelaktigt menar att det finns behov av mer omfattande harmonisering för att undvika att bolagsrätten urvattnas. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande lojalitetsplikter - Om förhållandet mellan lojalitetsplikter för styrelseledamöter med uppdrag i flera bolag när bolagens intressen kolliderar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Lai; [2020-05-17]
  Nyckelord :Civilrätt; Bolagsrätt; Aktiebolagsrätt; ABL; Styrelseledamöter; Styrelseledamöters lojalitetsplikt; Konkurrerande lojalitetsplikter;

  Sammanfattning : Styrelseledamöter i aktiebolag har en tämligen långtgående lojalitetsplikt gentemot bolaget som innefattar en skyldighet att främja bolagets intresse framför sina egna eller andras intressen. Det är vanligt förekommande att styrelseledamöter har uppdrag i flera bolag samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Företrädaransvar under utveckling - Det skatterättsliga företrädaransvarets subjektiva rekvisit och befrielse från betalningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Olshov; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Tax law; Bolagsrätt; Företrädaransvar; Subjektiva rekvisit; Uppsåt; Oaktsamhet; Särskilda skäl; SOU 2020:60; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2020 the Swedish Government Official Report SOU 2020:60, The liability of a representative for taxes – an overview, was published. The rules about liability of a representative for taxes were created in the 1960s. Since then the rules have changed and developed. The new government report is a step in this development. LÄS MER

 5. 5. Pactum turpe under uppbyggnad - En analys av pactum turpes utveckling under 1900- och 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Aronsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av hur pactum turpe, det vill säga att avtal mot lag eller god sed, har utvecklats och förändrats under 1900- och 2000-talet. Både innebörden av begreppet pactum turpe och dess tillämpning kommer att undersökas genom att analysera och jämföra rättsfall från 1920-talet till tidigt 2000-tal. LÄS MER