Sökning: "bolagsskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet bolagsskatt.

 1. 1. Bokslutsdispositioner : Påverkar en bolagsskattesatssänkning noterade bolags användande av bokslutsdispositioner?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joshua Homer; Kristoffer Krång; [2019]
  Nyckelord :Tax allocation reserves; appropriations; corporation tax; untaxed reserves; large cap; mid cap; small cap; Bokslutsdispositioner; bolagsskatt; obeskattade reserver; large cap; mid cap; small cap; överavskrivningar; periodiseringsfond;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att se hur sänkningen av bolagsskatten har påverkat noterade bolag på Stockholmsbörsen användning av bokslutsdispositioner. Metod: Studien har en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Redovisa enligt K3 vs IFRS : Vad gör det för resultatet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Olsson; Henrik Persson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; K3; redovisning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom redovisningsområdet sker en allt större harmonisering mellan nationella och internationella regelverk. Det finns dock vissa områden som de skiljer åt. Immateriella tillgångar både värderas och skrivs av olika beroende på vilket regelverk man tillämpar. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer för skuldsättningsgraden inom Large Cap företag : En jämförande studie av kapitalstrukturen innan och efter sänkt bolagsskatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Karlsson; Viktor Hofmann; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Large Cap; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; storlek; tillgångsstruktur; skattesköld; bolagsskatt; Pecking order teori; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Since the beginning, it was Modigliani and Miller ́s theorem which initiated the capital structure aspect to finance. Capital structure explains in its essence the relationship between equity and leverage within a company. It also illustrates how the company has financed their business historically. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsprestationer och bolagsskatt: Komplement eller substitut? : En kvantitativ studie om publika europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nicklas Johansson; [2018]
  Nyckelord :ETR; Corporate Tax; Tax Payments; CSR; ESG; Social Responsibility; Sustainability; Environmental Dimension; Social Dimension; Corporate Governance Dimension; CSR; ETR; ESG; socialt ansvar; hållbarhetsarbete; bolagsskatt; skattebetalningar; miljödimension; social dimension; företagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hållbarhetsprestationer och bolagsskatt: Komplement eller substitut? - En kvantitativ studie om publika europeiska bolag   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Nicklas Johansson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 - Januari   Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) är en viktig fråga för många av företagets intressenter, inte minst samhället. Hur företag betraktar bolagsskatt som en del av detta ansvar är därmed en betydelsefull fråga då statens skatteintäkter bidrar till välfärden i samhället. LÄS MER

 5. 5. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniella Dennerlund; Michaela Gulldén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; revenue recognition; framework; recognition; control; positive accounting theory; stakeholder theory; modified stakeholder model; key performance indicators; solidity; debt to equity ratio; return on total capital; return on equity; dividends; corporate taxation; RFR 2; K3; IFRS 15; intäktsredovisning; regelverk; recognition; kontroll; positiv redovisningsteori; intressentteorin; modifierad intressentmodell; nyckeltal; soliditet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; utdelning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. LÄS MER