Sökning: "bolagsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet bolagsstyrelse.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i svenska onoterade aktiebolag? : En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Boström; Louise Kvarnberg; [2017]
  Nyckelord :Women; corporate board; financial risk; business risk; firm risj; Swedish unlisted corporations; Kvinnor; bolagsstyrelse; finansiell risk; rörelserisk; total risk; svenska onoterade aktiebolag;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare forskning har riktats mot noterade aktiebolag och då huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företags finansiella- respektive rörelserisk. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan mångfald, miljörapportering och medieexponering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Linnéa Eriksson; Therese Svensk; [2016]
  Nyckelord :Board of Directors; Diversity; Corporate Environmental Disclosure CED ; Media Exposure; Bolagsstyrelse; CED-rapportering; Medieexponering; Mångfald;

  Sammanfattning : Globalt pågår debatter kring mångfald inom ledningsgrupper. Forskare på området är hittills inte överens om de effekter som mångfald inom affärsvärlden medför, ändå finns starka åsikter kring hur en ledningsgrupp bör utformas utifrån kön, ålder, utbildning och etnicitet. LÄS MER

 4. 4. Varför finns det så få kvinnor i toppen av näringslivet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Marie-Therése Arén; [2016]
  Nyckelord :ekonomi; historia; chefer; kvinnor; arbetsmarknad; könsfördelning; jämställdhet; styrelse; näringsliv; bolag; bolagsstyrelse; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I den här C-uppsatsen i ämnet Ekonomisk historia undersöks förändringen av andelen kvinnor i bolagsstyrelser mellan år 1980 och 2015 i ett tiotal svenska storbolag verksamma inom spridda branscher. Den kvantitativa studien avseende styrelsens sammansättning bygger på information hämtad från företagens årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. In- och utträdande styrelseledamots ansvar enligt aktiebolagslagen - I samband med betalningsansvaret enligt 25 kap. ABL och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Josefine Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Styrelseledamotsansvar; styrelse; ansvar; tillträdande; utträdande; avgående; inträdande; styrelseledamot; skadeståndsansvar; personligt betalningsansvar; bolagsstyrelse; styrelseväxling; styrelseledamotsväxling; ledamot; styrelseansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns en viss osäkerhet vad gäller styrelseledamots ansvar vid in- och utträde i styrelse. Ansvaret regleras inte i lagtext, emellertid kan man från förarbete utläsa att bedömning ska ske från fall till fall av anledning att lagstiftaren ansett att en mer specifik reglering vore allt för stelbent. LÄS MER