Sökning: "bolagsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet bolagsstyrning.

 1. 1. "Hållbar bolagsstyrning" - Nyckeln till ett grönare samhälle?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelia Rihs; [2022-01-28]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Hållbar utveckling; Hållbar bolagsstyrning; Aktiebolagslagen; Aktieägarteori; Intressentteori; principal agent-teori;

  Sammanfattning : Som ett led i att försöka minska utsläppen har EU antagit en ny tillväxtstrategi där ett av målen är att EU ska bli världens första klimatneutrala region. För att uppnå klimatneutralitet och även resterande miljömål vill EU att börsnoterade aktiebolag ska ta mer hänsyn till hållbarhet när beslut tas i bolagen. LÄS MER

 2. 2. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Ersättningsreglerna och god sed på aktiemarknaden : Möjliga sanktioner med anledning av principen följa eller förklara  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Möller; [2022]
  Nyckelord :Ersättning till ledande befattningshavare; Ersättningsregler; Aktiemarknadsnämnden; Självreglering; Kollegiet för svensk bolagsstyrning; Aktiemarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning och intressekonflikter : En studie av maktbalansen i noterade bolag, särskilt avseende beslut om investeringshorisont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Freddie Hassellöv; [2022]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; intressekonflikt; investeringshorisont; långsiktighet; vinstsyftet; verksamhetsföremål; aktiebolag; styrelse; kontrollägare; minoritetsägare; associationsrätt; förvaltning; kompetens; bolagsstämma; anvisning; funktionsfördelning; bolagsorgan; omnipotens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Styrelsers syn på implementeringen av lagar i bolagsstyrningen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Asha Khan; Veronica Gisle; [2022]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Contingency teori; Granskare; Lagimplementering; Styrelse; Styrinstrument;

  Sammanfattning : Titel: Styrelsers syn på implementering av lagar i bolagsstyrningen Kurs: Management and Control Författare: Veronica Gisle och Asha Khan Handledare: Josef Pallas Syfte: Syftet är att undersöka vilka styrinstrument som styrelser använder vid implementeringen av lagdirektiv i bolagsstyrningen. Metod: Uppsatsens metod är uppbyggd på ett abduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER