Sökning: "bonusavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bonusavtal.

 1. 1. Utformandet av en Bonusmodell - En övergripande syn på intressenters och ägares påverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Andersson; David Andersson; [2009]
  Nyckelord :Agentteorin; Stakeholder theory; Moral hazard; Bonusmodell; Incitament; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi ville finna en bonusmodell som tog hänsyn till intressenter såväl som ägare samt tjänade till företagets långsiktiga vinst. Uppsatsen genomfördes utifrån en abduktiv ansats samt normativ studietyp. Därutöver användes en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Bonusavtal i statliga företag – rättvis belöning eller uttryck för girighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Ottosson; [2009]
  Nyckelord :förvaltning; normativ metod; värde; AP-fonderna; bonus; NPM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay deals with the Swedish debate about high-performance bonuses in public administration; a subject which arose as it became clear that during a year of great financial losses, public companies had kept administering large bonuses. The study revolves around two main questions: How can bonuses in public administration be justified in general, and how does this apply to the Swedish high-performance bonus situation in particular? The first question revolves around a normative analysis, formulated in order to develop an analytical tool through which to tackle the second and main question. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem - lönediskriminering i samband med kvalifikationerna i ett företags belöningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Edberg; [2008]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att klarlägga diskrimineringslagstiftningens roll i samband med kvalifikationerna i ett företags belöningssystem. Främst har frågorna om, och i sådana fall under vilka omständigheter, diskrimineringslagens förbud mot lönediskriminering kan komma att aktualiseras när ett företag använder sig av belöningar till sina anställda samt om förbuden innebär någon möjlighet att angripa det missgynnande förfarandet sökt att besvaras. LÄS MER

 4. 4. Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Martin Haraldsson; Hans Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Positiv redovisningsteori; Redovisning;

  Sammanfattning : Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan. LÄS MER

 5. 5. Klassificering av fastigheter - vad förklarar företags val av klassificering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Kristin Björö; Petter Johnsson; Hanna Olsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie inriktat oss på att undersöka fastighetsbolag då de genom olika tolkningar av Redovisningsrådets rekommendation nummer 24 har möjlighet att klassificera sina fastigheter som anläggningstillgångar alternativt omsättningstillgångar. Syftet med vår uppsats har varit att förklara varför företag väljer att klassificera sina fastigheter som de gör. LÄS MER