Sökning: "border organization"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden border organization.

 1. 1. "Ett plus ett blir tre" : En kvalitativ studie av idéburet och offentligt partnerskap ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Rebecca Rosenberg; Christine Cleyton Jørgensen; [2021]
  Nyckelord :Civil Society Public Partnership; Institutional logics. boundaries; power; Idéburet offentligt partnerskap; institutionella logiker; gränser; makt;

  Sammanfattning : Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av intresseorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2010 som en partnerskapsmodell mellan idéburen ochoffentlig sektor. Partnerskapsmodellen bygger på en idé kring ömsesidig samverkan mellan den idéburna och offentliga organisationen. LÄS MER

 2. 2. Søte bror : En studie om organisationen Svenska Norgehjälpen under andra världskriget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2021]
  Nyckelord :World War II; relief work; Sweden; Norway; Norgehjälpen; Andra Världskriget; hjälparbete; Sverige; Norge; Norgehjälpen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom en fallstudie undersöka hur Norgehjälpen arbetade i Värmland med bakgrund av vad den tidigare forskningen visade. Genom en kvalitativ texttolkning skulle undersökningen försöka visa på eventuella variationer i hjälparbetet, lokalt jämförelsevis centralt. LÄS MER

 3. 3. Döpt till ett nytt liv : Om hinder och möjligheter för flyktingars dop i Sverige 2016-2020

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Jenny Westling; [2021]
  Nyckelord :refugee; apostate; convert; baptism; ecclesiology; The Church of Sweden; Pentecostal tradition; flykting; konvertit; apostat; dop; ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : In 2015, a large number of refugees sought asylum in Sweden. The following year, the churches saw an influx of refugees who wanted to convert from Islam to Christianity. Some congregations baptized many, others baptized few. Some converts were denied baptism. LÄS MER

 4. 4. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande samverkan i biosfären : samverkansprocesser i två biosfärområden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Leonie Tidlund; [2020]
  Nyckelord :samverkan; legitimitet; biosfärområde; Östra Vätterbranterna; Vänerskärgården med Kinnekulle;

  Sammanfattning : Samverkan är en central del i arbetet mot en hållbar utveckling, för att konkreta för-ändringar ska kunna ske på lokal nivå. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling som fungerar som en samverkansplattform som samlar de lokala aktörer som kan och vill verka för en hållbar utveckling inom området. LÄS MER