Sökning: "borderline genus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden borderline genus.

 1. 1. Du är sjuk - men inte på riktigt. En studie om webbsidors konstruktion av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Bainbridge; Caroline I Svensson; [2018]
  Nyckelord :borderline personality disorder; diagnosis; gender; discourse analysis; constructionism; emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline; psykisk ohälsa; konstruktionism; diskursanalys; kön; genus; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to through means of discourse analyse examine how borderline personality disorder (BPD) and those diagnosed with it were constructed on nine websites offering information about the diagnosis. Findings suggested that the concept of BPD was difficult to grasp, both for those who receive the diagnosis and for those around them. LÄS MER

 2. 2. Psykiatriska diagnoser och genus : en undersökning av diagnoskriterier i förhållande till föreställningar om manligt och kvinnligt  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonna Ålander; Karolin Dahlén; [2009]
  Nyckelord :DSM-IV; genus; psykiatriska diagnoser; socialkonstruktivism; samhällsnormer;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från Judith Butlers genusteori om hur kön görs samt Michel Foucaults teorier om samhällsnormer och makt i förhållande till särskiljandemekanismer och vansinnesdefinitioner. Studien fokuserar på psykiatriska diagnoser ur ett genusperspektiv. LÄS MER