Sökning: "borderline störning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden borderline störning.

 1. 1. Det man inte vet, det lider man inte av - En studie av förhållandet mellan tillfällig sinnesförvirring och allvarlig psykisk störning i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Tillfällig sinnesförvirring; Allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en gärning ska anses som brottslig i svensk rätt krävs att den begåtts uppsåtligen, om inte annat har angetts. Detta framgår av första kapitlet i BrB. Men det finns situationer då det inte är självklart att gärningsmannen agerat uppsåtligen. LÄS MER

 2. 2. Dialektisk beteendeterapi i svensk öppenvård : en longitudinell effectiveness-studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martine Hareide; Sara Tonemar; [2013]
  Nyckelord :Dialektisk beteendeterapi; DBT; Borderline personlighetsstörning;

  Sammanfattning : Borderline personlighetsstörning är en allvarlig psykiatrisk störning som leder till stor funktionsnedsättning för den drabbade, varpå vikten att erbjuda dessa patienter en effektiv och evidensbaserad behandling är stor. Föreliggande longitudinella effectiveness-studie undersökte om dialektisk beteendeterapi hade effekt på patienter med borderline personlighetsstörning och subklinisk emotionell instabilitet i svensk subspecialiserad öppenvård. LÄS MER

 3. 3. "...en larv som blev en puppa som blev en fjäril": En inblick i hur personer med borderline personlighetsstörning upplever sin diagnos och kontakt med vården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Ida Olofsson; [2011]
  Nyckelord :borderline personality disorder; emotionally unstable personality disorder; patient perspective; experience; care; diagnosis; treatment; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i berättelser, upplevelser och behov hos personer som har fått diagnosen borderline personlighetsstörning (BPS), och att utifrån deras perspektiv utröna vad som har varit viktigt och verksamt i mötet med vården och i behandling. Borderline personlighetsstörning är en psykiatrisk störning som ofta väcker starka känslor hos vårdpersonal, och det finns betydligt mer forskning kring vårdpersonals upplevelser av mötet med patienter som har borderline personlighetsstörning, än det finns om patienters upplevelser av mötet med vården. LÄS MER

 4. 4. Dynamiken i vårdrelationen En narrativ studie om hur personer med borderline upplever vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ouldouz Garmroudi; Sanne Nordqvist; [2010]
  Nyckelord :borderline personlighetsstörning; vårdrelation; patientens upplevelse; psykiatri; narrativ metod;

  Sammanfattning : Borderline personlighetsstörning är en psykisk störning. Personer med borderline personlighetsstörning är impulsiva, affektiva och har ett självskadande och självmordsnära beteende. Personer med borderline har särskilt svårt med relationer och rädslan att bli övergiven och lämnad finns ofta hos dessa personer. LÄS MER

 5. 5. Borderline - en sjuk diagnos? - Borderline personlighetsstörning i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Forsberg; Josefin Lundqvist; [2009-01-12]
  Nyckelord :Borderline personlighetsstörning; diagnos; stigma;

  Sammanfattning : Under historiens gång har en rad olika benämningar använts för att på något sätt ringa in de symptom vi idag kallar Borderline personlighetsstörning (BPS) och fortfarande är det inte helt lätt att greppa diagnosen. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur personal på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Västsverige beskriver Borderline personlighetsstörning hos sina patienter. LÄS MER