Sökning: "borgenärsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet borgenärsskydd.

 1. 1. DET REFORMERADE BORGENÄRSSKYDDET Ett förslag på hur det svenska borgenärsskyddet bör reformeras med utgångspunkt i det engelska borgenärsskyddet wrongful trading och en nyckeltalsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ajla Velic; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. ABL har starkt kritiserats i doktrin, främst med hänsyn till att styrelsens handlingsplikt är sammankopplad till tidpunkten då det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. LÄS MER

 2. 2. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 3. 3. Skuldsättningens påverkan på samboende : En granskning av skuldsättningens juridiska konsekvenser för samboende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sini Sanneder; [2022]
  Nyckelord :Borgenärsskydd; sakrätt;

  Sammanfattning : Ett individuellt ansvar för sina egna skulder kan anses som en självklarhet, men det förekommersituationer där en annans skuldsättning påverkar en annan persons ekonomi. I denna uppsatshar granskats hur makars/sambos skuldsättning påverkas vid bodelning, utmätning ochkonkurs. LÄS MER

 4. 4. Länna Marks fordran - slutet för direktkravsdebatten? : En analys av förutsättningarna för att framställa en täckningsfordran i ljuset av NJA 2021 s. 622

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Cederlund; [2022]
  Nyckelord :Täckningsfordringar; täckningsfordran; direktkrav; Länna Marks fordran; hoppande regress; kontraktuella kedjor; avtalets subjektiva verkan; alla borgenärers lika rätt; borgenärsskydd; förskott; täckning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kapitalbristreglerna i ABL : Ett ineffektivt borgenärsskydd

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Hedström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER