Sökning: "bortkastad kompetens"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bortkastad kompetens.

 1. 1. Den svenska prehospitala anestesisjuksköterskan - En bortkastad kompetens eller en värdefull tillgång som kan göra skillnad? : Anestesisjuksköterskors upplevelser av att rotera mellan operation och prehospitalt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Peter Andersson; Sanna Reimerthi; [2022]
  Nyckelord :maintaining of competence; nurse anesthetic; nursing; patient safety; rotation; qualitative; Anestesisjuksköterskor; kvalitativ; omvårdnad; patientsäkerhet; rotationstjänst; upprätthållande av kompetens.;

  Sammanfattning : Introduktion: För att utnyttja och bibehålla anestesisjuksköterskors kompetens finns det olika lösningar i det prehospitala Sverige idag. Vissa regioner väljer att utnyttja dennes kunskap och kompetens maximalt med rotationstjänster och anestesidelegeringar, som sträcker sig utanför sjukhusets väggar. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsbedömning i samband med rekrytering : En studie om bemanningsbranschens personlighetsbedömning vid en rekrytering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Hannu; Denise Stålberg; [2015]
  Nyckelord :HR; recruitment; selection; personality; personality traits; personality assessment; assessment methods; temporary work agency; HR; rekrytering; urval; personlighet; personlighetsdrag; personlighetsbedömning; bedömningsmetoder; bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Att medarbetare är av existentiell betydelse för en organisations överlevnad är sedan länge känt. Därmed är rekrytering en av de viktigaste funktionerna inom HR för att attrahera rätt kompetens till organisationen då en misslyckad rekrytering vanligen leder till bortkastad tid och dyra rekryteringsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Vad skall omvårdaren kunna? : En dokumentanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Palo; Annette Kjell; [2007]
  Nyckelord :Omvårdnadsprogrammet; omvårdare; didaktik; kunskap; kompetens; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att undersöka hur omvårdarens yrkesuppdrag belyses i dels styrdokument och dels i texter av forskare. Avsikten var också att genom en jämförelse av dessa texter studera om de krav och förväntningar som ställs på omvårdaren stämmer överens mellan skola och arbetsliv. LÄS MER