Sökning: "borttagande av revisionsplikten"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden borttagande av revisionsplikten.

 1. 1. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER

 2. 2. Vilka konsekvenser upplever företag av bortvalet av revision? : En kvantitativ studie beträffande företags upplevelser av bortvalet av revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Nyström; Evelina Strand; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1a november 2010 togs revisionsplikten bort för små aktiebolag i Sverige. Sverige var det näst sista landet i EU att ta bort revisionsplikten för företag. Detta är något som EU gjort möjligt och gränserna för borttagande av revisionsplikt är betydligt högre än de vi har i Sverige idag. LÄS MER

 3. 3. Revisionens vara eller icke vara Det är frågan?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sigge Kleen; [2012]
  Nyckelord :Audit; mandatory audit; voluntary audit; revision; revisionsplikt; frivillig revision;

  Sammanfattning : SammanfattningMagisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan i Jönköping, VT 2012Författare: Sigge KleenTitel: Revisionens vara eller icke vara, Det är frågan? Bakgrund och Problem: 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige, syftet var att hjälpa mindre företag med kostnadsbesparingar då revisionen ansågs som betungande. För att inte förändringen skulle bli för stor för samhället valde regeringen att sätta gränsvärdena för vilka företag som fick omfattas av frivillig revision relativt lågt. LÄS MER

 4. 4. Svenska småföretags motiv och inställning till frivillig revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofia Hampusson; [2011]
  Nyckelord :Frivillig revision; småföretag; revisor;

  Sammanfattning : FrågeställningarTre frågor avser uppsatsen att besvara. Vilka delar av revision är av störst alternativt minst betydelse för småföretag i Västerbotten och hur kommer dessa faktorer att påverka valet om fortsatt revision? Existerar ett förväntningsgap bland småföretag i Västerbotten och, hur påverkar det valet om fortsatt revision? Finns det något samband mellan hur småföretag i denna studie väljer vid frivillig revision och hur företagen i Finland och Danmark valde första året efter revisionspliktens borttagande?SyfteUppsatsens teoretiska syfte är att ge ett bidrag till forskning inom val av revision. LÄS MER

 5. 5. Revisionsplikt : Intressenternas syn på revisionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Suzanna Nilsson; Hanna Olsson; [2008]
  Nyckelord :Revision; revisionsplikt; SME – små och medelstora bolag; intressenter; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Vi vill i vår uppsats ta reda på den svenska revisionspliktens upplevda nytta ur ett intressentperspektiv inför en eventuell lagändring, för att få en bild av hur intressenterna värderar lagstadgad revision. För att få en större insikt i ämnet kommer vi även att undersöka andra länders erfarenheter efter ett borttagande. LÄS MER