Sökning: "bostäder kvalite"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden bostäder kvalite.

 1. 1. Mötesplats Sätra centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Åkerstedt; [2020]
  Nyckelord :Sätra; Stockholm; urban planning; indoor square; public space; metro; co working; library;

  Sammanfattning : Hur fungerar förortscentrumen när världen ständigt moderniseras och fysiska butiker minskar? Hur kan man utveckla de befintliga centrumstrukturerna, och vilka andra typer av funktioner kan man lägga till som skulle kunna vara mer relevanta idag? Med det här projektet har jag velat undersöka hur olika typer offentliga rum och funktioner i en centrumanläggning kan fungera tillsammans, och ge upphov till en ökad trygghetskänsla och skapandet av nya mötesplatser. Platsen för projektet är Sätra som ligger sydväst om Stockholms innerstad. LÄS MER

 2. 2. FÖRSTA LINJECHEFER INOM LSS-BOSTÄDER, UPPLEVELSEN AV RELATIONEN MELLAN ARBETSMILJÖARBETE OCH PEDAGOGISKT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Hamzi; Alicia Hultén; [2020]
  Nyckelord :challenging behaviour; frontline managers; health and safety measures; pedagogical work; threats and violence;

  Sammanfattning : Första linjechefer inom LSS-bostäder ansvarar enligt arbetsmiljölagen, 1977:1160(AML) för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetare, samtidigt som de skasäkerställa att insatser enligt lag 1993:387, om stöd och service för vissafunktionshindrade (LSS) är av god kvalité och möter stödanvändares behov.Detta, tillsammans med förekomst av utmanande beteende hos de boende, antyderatt första linjechefer har en komplex arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Förbättrat inomhusklimat med lägre energiförbrukning i öppet kontorslandskap : Ventilationens påverkan på inomhusklimatet och termisk komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Magnusson Christopher; [2019]
  Nyckelord :Ventilation; inomhusklimat; termisk komfort;

  Sammanfattning : Idag spenderas en stor del av vår tid inomhus, det ställer krav på inomhusluften.  Koldioxid och andra föroreningar, som stannar i luften vid dåligt ventilerade  lokaler, påverkar negativt och är bevisat att påverka prestationen och produktiviteten  hos människor i specifika uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Markägarförhållandens påverkan på hållbara stadsbyggnadsprojekt : En fallstudie av två projekt i Täby kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Schmitz; [2018]
  Nyckelord :markägarförhållanden; handlingsutrymme; kommunikation; social hållbarhet; prisrimliga bostäder; upplåtelseformer;

  Sammanfattning : Den moderna storstaden ställs idag inför många utmaningar, en av dessa är en ökande mängd invånare. För att möta efterfrågan byggs nya bostadsområdena i och runtom större städer. Idag ställs allt högre krav på hållbarhet och kvalité för dessa nya områden. LÄS MER

 5. 5. Boendekvalitet i små modullägenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kerstin Phan; Linnéa Joseph; Felicia Alm; [2018]
  Nyckelord :Boendekvalitet; små lägenheter; modulbostäder; bostäder kvalite; bostadsbrist;

  Sammanfattning : Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren och fortsätter att öka. Byggandet håller fortfarande inte jämna steg med befolkningsutvecklingen vilket får konsekvenser i form av bostadsbrist och ökad trångboddhet som drabbar både individ och samhälle. LÄS MER