Sökning: "bostad bostäder"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden bostad bostäder.

 1. 1. Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Urbanization; Housing for young adults; Ytterviken; Circular economy; Hållbar utveckling; Urbanisering; Boende för unga; Ytterviken; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Hur förhåller kommuner sig till tätortsnära skog? : En analys baserad på fyra svenska kommuners översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sara Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Tätortsnära skog;

  Sammanfattning : Den tätortsnära skogsmarken och dess värde för allmänheten kan vara hotad i framtiden. Exploatering kan komma ske på skogsmark i större grad, i takt med att jordbruksmark får bättre skydd. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar lägenhetsköp i nordiska länder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Iman Khosh Shade Fardekohan; [2022]
  Nyckelord :Condominium purchases; apartment purchases; apartment decision; Bostadsrättsköp; lägenhetsköp; bostadsköp;

  Sammanfattning : Bostäder har alltid varit ett behov för människan och det har blivit allt viktigare med bostäder för samhällets funktion. Det är väldigt svårt för värderaren att få fram ett helt felfritt utgångspris för försäljning av bostaden då de värderar bostaden. LÄS MER

 5. 5. Ett hem för studenter : En kvalitativ studie om hur studenter använder sina bostäder för skapandet av ett hem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fredrik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :hem; bostad; studentbostad; bostadsrätt; studentstad;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur studenter använder sig av sin bostad för att skapa sig ett hem i sin studentstad. Studien undersöker även hur denna process skiljer sig för människor som bor i boenden med gemensamma ytor, studentlägenheter och bostadsrätter. LÄS MER