Sökning: "bostadsgård"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet bostadsgård.

 1. 1. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 3. 3. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tina Lendi-Ziese; [2019]
  Nyckelord :Animal-Aided Design; birds; courtyard; habitat; landscape architecture; urban wildlife;

  Sammanfattning : Andelen av världens befolkning som lever i storstadsregioner växer, vilket medför en risk att människor förlorar kontakten med naturen. Städer kan dock spela en avgörande roll i att få människor att återanknyta till naturen. LÄS MER

 4. 4. Men brukarna då? : Ett förslag på hur arkitektens roll kan utvecklas till att dra lärdom av brukares upplevelser och användning av färdigställda projekt genom kunskapsåterföring

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2019]
  Nyckelord :kunskapsåterföring; vinstintresse; förtätning; stadsmässighet; arkitekter; landskapsarkitekter; stadsbyggnad; stadsplanering; brukare; användare; bostadsgård; gård; innergård;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter i Stockholm, samlades augusti 2015 på en skolgård i Årsta för att protestera mot vad de upplevde som en allt sämre möjlighet att bidra till kvalitativa miljöer. Mer specifikt protesterade de mot att kraven på vinst prioriterades över kvaliteten på de miljöer som byggdes, med effekten att bostadsgårdar, och förskolegårdar blir allt mindre och som de såg det, otillräckliga. LÄS MER

 5. 5. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bostadsgård; förtätning; dynamisk; vegetationsutveckling; växtkvalitet; etablering; förvaltning;

  Sammanfattning : Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer. LÄS MER