Sökning: "bostadsgård"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet bostadsgård.

 1. 1. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 2. 2. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 3. 3. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 4. 4. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bostadsgård; stängd bostadsgård; öppen bostadsgård; trygghet; open courtyard; closed courtyard; security; courtyard; feel safe; perception of safety;

  Sammanfattning : Bostadgårdar är en delad yta mellan flera människor som bor i samma område och byggnader. Bostadsgården är yta för de boende att använda och vistas på. Det är planerarens uppdrag att göra denna plats välanvänd och omtyckt. Men det kanske viktigaste uppdraget är att göra platsen trygg. LÄS MER

 5. 5. Bostadsgårdens utformning : En fallstudie av hur öppna bostadsgårdar påverkar tryggheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ninve Janzon; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; stadsutformning; bostadsgård; territorialitet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Att ha ett hållbarhetsperspektiv inom stadsplanering är idag en stor del av arbetet, inte minst är den sociala hållbarheten något man vill främja när städer ska formas. En del av detta arbete är bland annat att få människor ska känna sig trygga i samhället och främja tilliten till sina medmänniskor. LÄS MER