Sökning: "bostadsområden"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet bostadsområden.

 1. 1. Anropsstyrd kollektivtrafik - en fallstudie av områdesöverskridande resor med Flexlinjen i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amin Chini; Martin Källström; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flexlinjen är en anropsstyrd tjänst uppdelad i 21 områden och en del av Göteborgs kollektivtrafik. Med Flexlinjen sker resan enligt inkomna bokningar och är anpassad för målgrupperna äldre och funktionshindrade. Resorna utgår från en mängd mötesplatser som är belägna nära bostadsområden samt sociala och ekonomiska aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion i bostadsområden som ett svar på ensamheten : En studie om hur fastighetsföretag kan möjliggöra social interaktion genom utformningen av den fysiska miljön och sociala initiativ.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; [2020]
  Nyckelord :Housing planning; weak ties; loneliness; social interaction; place; Swedish mentality; Bostadsplanering; tunna band; ensamhet; social interaktion; plats; svensk mentalitet;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet är ett komplext problem som blivit än mer diskuterat på grund av pandemin som råder. I Sverige känner sig många unga personer ensamma i sitt hem eller bostadsområde. Ofrivillig ensamhet kan i längden leda till negativa hälsoeffekter vilket motiverar insatser från flera olika håll. LÄS MER

 5. 5. Socialt blandade bostadsområden : En fallstudie om bostadsblandning sommedel för att främja social mångfald.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Thelander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur blandade boendeformer hanteras inom den kommunala fysiska planeringen idag för att främja social mångfald, från översiktsplan till genomförd planering. Arbetet har avgränsats till Upplands Väsby kommun och exploateringsprojektet Fyrklövern, för undersöka både målsättningar och åtgärder som formulerats och vidtagits på olika nivåer i planeringen. LÄS MER