Sökning: "bostadspolicy"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bostadspolicy.

  1. 1. Vad görs för att lösa bostadsbristen i våra storstäder? En jämförande studie om bostadsförsörjningsarbetet i Göteborg och Malmö

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Lars Gimborn; [2020-09-14]
    Nyckelord :Bostadsbrist; bostadspolicy; bostaden som universell rättighet; social housing; Housing shortage; housing policy; housing as a universal right; social housing;

    Sammanfattning : This dissertation is about how two of Sweden’s largest cities are working to resolve the housing crisis. The study focuses on the ways in which the municipal governments have responded to the clarification of their delegated housing responsibility which was issued in 2013 by examining their housing policies and activities during the period 2014 to 2019. LÄS MER