Sökning: "bostadsrättsförening Redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bostadsrättsförening Redovisning.

 1. 1. 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Benatti; Amelie Nordén; Jacob Olsson; [2018]
  Nyckelord :Tredimensionell fastighetsbildning; oäkta bostadsrättsförening; substance over form; rättvisande bild; jämförbarhet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: 3D-bildning av oäkta bostadsrättsföreningar - Den nya trenden som kan ställa till det för redovisningen Seminariedatum: 1 juni 2018. Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Amelie Nordén, Jacob Olsson och Simon Benatti Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Tredimensionell fastighetsbildning, oäkta bostadsrättsförening, substance over form, rättvisande bild, jämförbarhet. LÄS MER

 2. 2. Bostadsrättsföreningars redovisning - En explorativ studie om komplexiteten kring bostadsrättsföreningars redovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Ulf; Emma Hansson; Maja Kjellgren; [2018]
  Nyckelord :Avskrivning; Bostadsrättsförening; Jämförbarhet; Redovisningsregelverk; Rättvisande bild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att identifiera hur experter inom ämnet upplever att de befintliga regelverken K2 och K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Lämpligheten värderas med utgångspunkt i om regelverken resulterar i en rättvisande bild av bostadsrättsföreningars ekonomiska ställning, samt hur de påverkar jämförbarheten mellan bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Nya redovisningsregler och resultatmanipulering i svenska bostadsrättsföreningar : En kvantitativ studie av de effekter K-regelverket givit upphov till

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Sundén; Gustav Ahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Bostadsrättsmarknaden; Privatbostadsföretag; Intressenters informationsbehov; Institutional theory; Redovisning; Redovisning för icke vinstdrivande organisationer; Resultatmanipulering; Positive accounting theory; Accounting choice; Progressiv avskrivning; K-regelverket.;

  Sammanfattning : Studien utgår från övergången till K-regelverket för bostadsrättsföreningar och förbudet mot progressiva avskrivningar. Övergången uppmärksammades i media och en diskussion kring hur bostadsrättsföreningar utnyttjat det tidigare redovisningsregelverket blossade upp. LÄS MER

 4. 4. Redovisning i bostadsrättsföreningar : Från progressiv avskrivning till underskott?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Richard Nylén; Johannes Björk; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Avskrivning; Redovisningsprinciper; Den Positiva Redovisningsteorin; Ideella organisationer; Finansiell läskunnighet;

  Sammanfattning : Från och med 2014 hade ett stort antal företag i Sverige en ny typ av regelverk att förhålla sig till i och med införandet av bokföringsnämndens K-regelverk för redovisning. Det var i samband med implementeringen av dessa som FAR- branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer lönekonsulter och skatterådgivare, ifrågasatte huruvida progressiv metod för avskrivning på byggnad var tillåten. LÄS MER

 5. 5. Problematik med redovisning hos Bostadsrättsföreningar –K-regelverkens redovisnings- och informationsmässiga påverkan i Bostadsrättsföreningars finansiella rapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Toster; Emil Högberg; [2016-07-01]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Bokföringsnämnden; K2 K3; prestationsmått; informationskälla; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Införandet av K-regelverkens potentiella påverkan bidrog tillen offentlig debatt bland olika parter. Debatten förekom mellan media,förvaltningsorganisationer och revisorer. Det har gått två år sedan införandet vilket gördet intressant att undersöka de verkliga effekterna. LÄS MER