Sökning: "bottom-up ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden bottom-up ansats.

 1. 1. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete hos lärare i ett arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristoffer Ekström Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Patogenes; Salutogenes;

  Sammanfattning : Ekström Gustavsson, Kristoffer (2018). Uppfattningar av förebyggande och hälsofrämjande arbete hos lärare i ett arbetslag. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget i teori och praktik. En fallstudie av skolledares och specialpedagogers erfarenhet inom ett pedagogiskt och geografiskt avgränsat verksamhetsområde.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Friberg; Johanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur ett urval av tjänstemän, med olika ledningsfunktioner inom skolans verksamhet, samt ett urval av specialpedagoger uppfattar det specialpedagogiska uppdraget med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vidare avser studien att undersöka hur dessa informanter uppfattar att styrning, organisation och ledarskap kan påverka detta arbete i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Distributed Model Predictive Operation Control of Interconnected Microgrids

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Alexandre Forel; [2017]
  Nyckelord :microgrid; energymanagement; cooperative control; model predictive control; ADMM; Microgrid; energiförsörjning; distribuerad kontroll; MPC; ADMM;

  Sammanfattning : The upward trends in renewable energy deployment in recent years brings new challengesto the development of electrical networks. Interconnected microgrids appear as a novelbottom-up approach to the production and integration of renewable energy. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : Implementeringsproblematik kring GRI G4

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annelie Backlund; Urban Molander; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; Implementation; GRI; CSR; Construction;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning-Implementeringsproblematik kring GRI G4 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Annelie Backlund och Urban Molander Examinator: Tom Karlsson Handledare: Ola Nilsson Instutition: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete i företagsekonomi 15hp Syfte: Studiens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring problematiken rörande implementeringsprocessen vid implementering av hållbarhetsredovisning enligt GRI:s G4 riktlinjer. Metod: För studien valdes en deduktiv ansats av kvalitativ karaktär. LÄS MER