Sökning: "bråkets ansikte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bråkets ansikte.

  1. 1. Elevers bilder av bråktal : En kvalitativ studie av hur högstadieelever beskriver och resonerar kring bråktal

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Rebecka Wahlström; [2020]
    Nyckelord :Bråk; bråktal; procent; bråkets ansikte; den duala begreppsbilden; matematikundervisning; begreppsbild; fokusgrupper;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie av högstadieelevers bilder av bråktal, baserad på intervjuer med två fokusgrupper. Totalt har nio elever i årskurs 7 och 9 deltagit i studien. LÄS MER