Sökning: "bråktal"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet bråktal.

 1. 1. Hur introducerar och arbetar lärare med bråkräkning i grundskolans tidigare år?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Persson; [2019]
  Nyckelord :Bråktal; bråkräkning; fractions; rational numbers; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i grundskolans tidigare år introducerar och arbetar med området bråkräkning. Utifrån detta syfte så formulerades tre stycken frågeställningar: Hur beskriver lärare att de introducerar området för sina elever? Hur beskriver lärare i grundskolans tidigare år att de arbetar med området? Samt är lärare medvetna om någon svårighet med området bråk? För att kunna besvara dessa tre frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare som arbetar runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Tal i bråkform – olika årskursers kunskapsnorm : En studie om mellanstadieelevers olika kunskaper inom bråkräkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Adam Berglund; Oscar Karlsson; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; fractions; mathematics didactics; elmementary school; Matematik; bråkräkning; bråkform; matematikdidaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. LÄS MER

 3. 3. Konkret material som resurs : En studie om konkretiseringen av bråk och decimaltal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tilda Östangård; Stina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Konkret material; bråktal; decimaltal; variationsteorin; representationsformer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. LÄS MER

 4. 4. Elevers svårigheter med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kawther Al-Muweyel; [2019]
  Nyckelord :Barn; bråkform; bråktal; förbättring; grundskola; matematik; svårigheter; undervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : Denna text undersöker vilka svårigheter eleverna har med tal i bråkform och hur läraren kan stötta dessa elever. Detta undersöks eftersom jag är nyfiken på vilka svårigheter eleverna stöter på när de arbetar med tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Synliggörande av elevers förståelse imatematikundervisningen : En kvalitativ studie om elevers olika sätt att visa förståelse för bråktal i en undervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cajsa Nilsson; Hillevi Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Bråktal; Förståelse; Undervisningskontext; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bråktal är ett begrepp som är svårt att förstå för många elever eftersom det inte undervisas tillräckligt om det och anses som sällsynt i vardagslivet. Bråk är dessutom det begrepp som är mest komplext för elever i skolan och det finns mycket forskning som undersökt elevers förståelse för begreppet i testsituationer. LÄS MER