Sökning: "brödtext"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet brödtext.

 1. 1. En "hälsosam" bild av äldre i reklam

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Emmy Dahlberg; Amanda Johansson; Rasmus Fager; [2022]
  Nyckelord :Ålderism; Skönhetsideal; Reklam; Grafiska Designelement; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur normer kring åldrande kommuniceras visuellt i tidningsreklam. Undersökningens mål var att besvara hur ofta ålderstecken porträtteras visuellt i reklam, vilka visuella designelement porträtterar ålderstecken i ett urval reklambilder i tidningen Hälsa samt hur den visuella kommunikationen och budskapen skiljer sig mellan reklamen med män respektive kvinnor? Den använda metoden var en kvantitativ undersökning där förekomsten av ålderstecken samt typ av ålderstecken räknades. LÄS MER

 2. 2. Än dunkar hjärtats slag, snart står det still : Sjuksköterskors upplevelse av pediatrisk palliativ vård med fokus på familjens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Bygdemo; Jennie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Family; Experience; Child; Hospice and palliative nursing; Qualitative study; Sjuksköterska; Familj; Upplevelse; Barn; Palliativ vård; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatrisk palliativ vård är ett begrepp som förknippas med sorg och förtvivlan. Att arbeta som sjuksköterska i denna kontext kan vara både utmanande och påfrestande där det handlar om att se lika mycket till familjens behov som till barnet. LÄS MER

 3. 3. Samspel mellan semiotiska modaliteter i SO- och NO-läromedel : En multimodal textanalys av fyra läromedel i NO och SO för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Kleringer Wellander; Felicia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Multimodalitet; Semiotiska modaliteter; Naturorienterande ämnen; Samhällsorienterande ämnen; lågstadiet.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vilka semiotiska modaliteter som förekom och hur de samspelade i SO- och NO-läromedel för elever i årskurs 1-3, samt om det skiljde sig mellan läromedlen. Utifrån syftet formulerades tre forskningsfrågor, vilka var: Vilka semiotiska modaliteter förekommer i läromedlen? Hur samspelar de semiotiska modaliteterna med varandra? Vilka likheter och skillnader finns mellan läromedlen, med avseende på förekomst av och samspelet mellan semiotiska modaliteter? De teoretiska perspektiv som studien utgick från var det sociosemiotiska perspektivet samt det designteoretiska och multimodala perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Multimodala texter i skolan : En multimodal läromedelsanalys av läseböcker i svenskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; läseböcker; multimodal läromedelsanalys; designteoretiskt multimodalt perspektiv; grundskolan; svenskämnet; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan utgöra didaktiska resurser i ett multimodalt arbete. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER

 5. 5. Facebook, Google, användarna och språket : En interpersonell analys av språket i Facebooks och Googles användarvillkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Användarvillkor; systemisk-funktionell grammatik; språkhandlingar; tilltal; omtal; modalitet; interpersonella metafunktionen; Facebook; Google;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har tre interpersonella aspekter av språket i Facebooks och Googles användarvillkor undersökts med ett övergripande syfte att öka kunskapen om språket i användarvillkor. Analysen har gjorts utifrån den systemisk-funktionella grammatiken, och de aspekter som har undersökts är språkhandlingar, modalitet samt tilltal och omtal. LÄS MER