Sökning: "bra inlärningsklimat"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bra inlärningsklimat.

 1. 1. Skapar gymnasielärare trygghet för eleverna i klassrummet? : En studie kring lärarens påverkan av trygghet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lars Abrahamsson; [2012]
  Nyckelord :gymnasielärare; undervisningsgrund; trygghet; klassrumsklimat; involverande och lärandemiljö;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att visa att känslan av trygghet spelar större roll för undervisningsklimatet i klassrummet än disciplin. Vi bombarderas dagligen i media från olika tyckare som har åsikter om hur skolan skall skötas för att den ska bli bättre och hur misskött den är nu idag. LÄS MER

 2. 2. Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Emmelie Olsson; Emily Persson; [2011]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; dramapedagogik; dramapedagogiska verktyg; John Dewey; Howard Gardner; lärarroll och ledarskap; varierad undervisning med kroppen som metod; tryggare grupper; ett lustfyllt lärande; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sex lärare menar att pedagogiskt dramatillför i deras undervisning samt undersöka vad dramapedagogiken kan bidra med ielevernas kunskapsinhämtning. Vi har undersökt detta med hjälp av fyrafrågeställningar: Vilka dramapedagogiska verktyg använder informanterna i sinundervisning? I vilket syfte använder informanterna pedagogiskt drama? Vad harutbildningen i pedagogiskt drama tillfört deras lärarroll? Hur upplever informanternaatt eleverna påverkas av pedagogiskt drama? Undersökningen är kvalitativ och bygger på sex frågeformulär. LÄS MER

 3. 3. Ett arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Jennie Boström; [2004]
  Nyckelord :Education; metoder; specialundervisning; olika perspektiv; Pedagogik;

  Sammanfattning : Mitt syfte med studien har varit att få en inblick i hur en skola valt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på hur arbetet går till samt att belysa arbetssättet ur olika perspektiv. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få fram så relevant information som möjligt om arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Klassrumsklimat. Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Lindahl; [2000]
  Nyckelord :Education; Klassrumsklimat; klassmiljö; inlärningsklimat; arbetsklimat; ledarskap; ledarstilar; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat, vad som utmärker gott ledarskap, hur läraren kan arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet och hur elever år i 7 upplever sitt klassrumsklimat. Jag har gjort litteraturstudier, lärarintervjuer år 6-9, elevintervjuer och enkätundersökning i två klasser i år 7. LÄS MER