Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 6 - 10 av 252 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 6. Rena händer kan rädda liv : En litteraturöversikt som beskriver vilka faktorer som påverkar att följsamheten till handhygien brister

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktor Wester; Albert Ruhani; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; handhygien; kunskap; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handhygien är det mest effektiva sätter för förebyggandet av vårdrelaterade infektioner. Trots sjuksköterskans kunskap om varför vårdrelaterade infektioner förekommer förblir följsamheten till handhygien svag. Genom att identifiera varför följsamheten är svag behövs faktorer identifieras. LÄS MER

 2. 7. Den moraliska ledaren : En studie om kulturella föreställningar om ledarskap som de framträder i självhjälpslitteratur för ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :kajsa westberg; Malva Kempe; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; ledare; självhjälpslitteratur; populärkultur; auktoritet; idealtyp; ideal ledare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker en kulturell föreställning om vad som kännetecknar en bra ledare, såsom den kommer i uttryck i självhjälpslitteratur för ledare. Självhjälpslitteratur för ledare indikerar vilken funktion ledarskap har i den samtida kulturen samt hur de framställs som goda ledare. LÄS MER

 3. 8. Konfliktens roll och påverkan i sjuksköterskans arbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Knowles; Felicia Salminen; [2020]
  Nyckelord :konflikthantering; sjuksköterskor; ledare; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Att konflikter uppstår är oundvikligt och de kan ha en avgörande effekt för framtida samarbeten mellan enskilda individer, en arbetsgrupp eller för en hel arbetsplats. När det uppstår meningsskiljaktigheter är det viktigt för sjuksköterskan att komma fram till en lösning, innan en konflikt blir större och påverkar vårdarbetet med patienterna. LÄS MER

 4. 9. Ledarskap, trivsel och motivation : En kvalitativ studie om medarbetare och chefers syn på ledarskapets betydelse för trivsel och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Albin Sundkvist; Sofia Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; psychosocial work environment; leadership; motivation; job-satisfaction; industry leadership; Organisatorisk- och social arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; motivation; trivsel; ledarskap inom industrin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker synen på ledarskapets betydelse för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön hos medarbetare, men också hur ledare värderar sitt eget ledarskap. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 10. Ungas syn på ledarskap i kris : En kvantitativ undersökning kring vilka ledaregenskaper som efterfrågas i normaltillstånd och kris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Arding; [2020]
  Nyckelord :ledaregenskaper; krissituation; normalsituation; ledarskapsstil; unga följare;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka vad personer som kan anses unga i arbetslivet uppfattar som fördelaktigt hos sina ledare i både kris och normalsituation i form av specifika egenskaper och ledarskapsstilar. Det är ett viktigt område att studera i och med att det sällan sker jämförelser mellan dessa tillstånd på ett kvantitativt vis som i denna studie. LÄS MER