Sökning: "brainwave production"

Hittade 1 uppsats innehållade orden brainwave production.

  1. 1. Musik med binaural beat : Hur påverkar binaural beat musikskaparen och lyssnarens upplevelse?

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

    Författare :Erica Hallström; [2019]
    Nyckelord :Binaural beat; binaural beat music; brainwave music; brainwave production; music production; sound design; brainwave; psychoacoustic music; psychoacoustic sound design; Binaurala rytmer; musikproduktion; hjärnvågor; hjärnfrekvens; ljuddesign; psykoakustik; psykoakustisk musik;

    Sammanfattning : Binaural beats är den subjektiva upplevelsen hos någon som, genom hörlurar, exponeras för en ton i ena örat och en ton på en annan frekvens i det andra. Somliga förnimmer differensen mellan de två tonerna som en tredje ton, andra upplever det mer som en spänning. LÄS MER