Sökning: "brandfarliga varor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden brandfarliga varor.

  1. 1. Tolkning av begreppet betryggande i lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor med fokus på betryggande avstånd.

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Alexander Claesson; [2011]
    Nyckelord :Sprängämnesinspektionen; SÄIFS; adequate; reassuring; MSB; gas vessel; Reason; Swiss Cheese Model; impact calculations; risk acceptance criterion; injury criteria; risk evaluation; betryggande; gascistern; Schweizerostmodell; lagen om brandfarliga och explosiva varor; LBE; konsekvensberäkningar; acceptanskriterier; skadekriterier; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The concept of adequate/reassuring (betryggande) safety in Swedish legislation for flammable liquid and gas is very hard to verify in established risk analysis methods. The difficulty lies in the fact that the concept of ade-quate/reassuring safety is only formulated in qualitative terms. LÄS MER