Sökning: "brandsektionering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brandsektionering.

  1. 1. Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Johan Karlsson; Henrik Reijmar; [2016]
    Nyckelord :brandskydd; brandsäkerhet; brandsektionering; inställning till brandskydd; fire safety;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka tankar och resonemang angående brandsäkerhet hos lantbrukare som varit drabbade av en större brand. Detta gör vi för att förmedla kunskap angående brandsäkerhet till lantbrukare som planerar att förändra eller uppföra nya driftsbyggnader. LÄS MER