Sökning: "bransch urval"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden bransch urval.

 1. 1. Anläggningsbolag och anammande av ny teknologi från ett TOE-perspektiv : – En kvalitativ fallstudie av hur anläggningsverksamheter anammar ett digitalt verktyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Carl Ottinger; [2020]
  Nyckelord :construction industry; technology-organization-environment framework; digital tools; ICT.; anläggningsbranschen; technology-organization-environment framework; digitala verktyg; ICT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat bygger ut bredband. I Sverige, såväl som inom EU, har omfattande mål satts för bredbandsutbyggnad inom de närmsta åren. LÄS MER

 2. 2. Från schaktmassa till ballastprodukt : Om möjligheten att uppgradera schaktmassor med våtsiktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alissa Afzelius; [2020]
  Nyckelord :Våtsikt; Schaktmassor; Återvinning; Föroreningar; AMA Anläggning 17; End-of-Waste;

  Sammanfattning : Byggsektorn är den bransch (exklusive gruvnäringen) som står för störst andel uppkommen avfall i Sverige, framförallt i form av schaktmassor. Marknaden för återvunna schaktmassor är idag begränsat, dels på grund av otydlig lagstiftning kring återvinning, dels på grund av massornas varierande innehåll. LÄS MER

 3. 3. Val av K-regelverk för mindre svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Nygren; Gustav Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :K-regelverket; mindre onoterade bolag; BFN; principbaserat; regelbaserat; IASB; IFRS;

  Sammanfattning : Litteraturens fokus på jämförbara finansiella rapporter har från att huvudsakligen riktats mot noterade företag, under senaste åren inkluderat onoterade. Bokföringsnämndens införande av K-regelverket 2014, ställde svenska minde onoterade företag inför det obligatoriska valet mellan regelbaserade redovisningsstandarden K2 och principbaserade K3. LÄS MER

 4. 4. Vilka intressenter driver på miljöarbete hos åkerier? : En flerfallstudie om åkeriers intressenter och deras krav på miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Nilsson; Josefine Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intressentmodellen; intressenter; åkeribranschen; åkerier; miljöarbete; miljöfrågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling innebär att människan inte ska äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. För att främja ekologisk hållbarhet bör företag se över hur de påverkar miljön. LÄS MER

 5. 5. Vad avgör kvaliteten på hållbarhetsredovisningen? : Faktorer bakom beslut att tillämpa GRI:s standarder samt upplåta hållbarhetsredovisning för extern granskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Arestav; Mikael Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; GRI;

  Sammanfattning : Syfte: Mycket av innehållet i hållbarhetsrapporter kan ses som marknadsföring från företagen som skriver om vilka ambitioner de har för sitt hållbarhetsarbete, men mindre om deras faktiska miljömässiga påverkan. Vi har därför försökt definiera en hållbarhetsrapports kvalitet och sedan studerat vilka faktorer som ligger bakom denna. LÄS MER