Sökning: "branscher inom tjänstesektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden branscher inom tjänstesektorn.

 1. 1. Med Employer Branding som verktyg : En intervjustudie om hur företag arbetar med Employer Branding som verktyg för rekrytering och styrning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Miro Kordnejad; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Recruitment;

  Sammanfattning : Många företag arbetar uttalat med Employer Branding, men med olika syften. Två vanligt förekommande ambitioner är att attrahera ny kompetens och arbeta med företagets värderingar. Men vad företag som arbetar med Employer Branding med samma målsättning har gemensamt, saknas det idag kunskap om. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av cirkuläritet i sakförsäkringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Astrid Häggström; [2021]
  Nyckelord :Circular claims settlement; sustainability work; sustainability communication; CE in the property insurance; Cirkulär skadereglering; hållbarhetsarbete; hållbarhetskommunikation; CE i sakförsäkring;

  Sammanfattning : Sveriges regering har antagit en handlingsplan för omställningen till cirkulär ekonomi (CE). För utvecklingen mot CE spelar näringslivet en central roll. Olika branscher har olika förutsättningar och behöver därför hantera omställningen på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 påverkan på företagens finansiella rapporter : En kvantitativ studie om IFRS 16 påverkan på nordiska börsnoterade företag inom detaljhandeln, tjänstesektorn och byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tarik Abushiere; Idris Jound; [2020]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasing; operational leasing contracts; financial leasing contracts; IAS 17; IFRS 16; leasing; operationella leasingavtal; finansiella leasingavtal;

  Sammanfattning : Background and problem: IAS 17, the name of the previous standard of leasing, allowed firms to showcase their leasing as either operational or financial. This allowance led to the financial reports of firms not presenting the leasing requirements and therefore showing misleading financial ratios. LÄS MER

 4. 4. Att rekrytera nyanlända : En kvalitativ studie av privata arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Ida Östrén; [2017]
  Nyckelord :Nyanländ; Företag; Socialt ansvar; Mångfald; Ekonomiska aspekten;

  Sammanfattning : För att nå det svenska integrationsmålet krävs att fler nyanlända kommer ut i arbete. Forskning på området visar att den svenska arbetsmarknaden blir alltmer segregerad och att privata arbetsgivares föreställningar och handlande i rekryteringsprocessen är av stor betydelse för de nyanländas situation på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. DET GRÄNSLÖSA ARBETET - En kvalitativ studie gällande risk för stressrelaterad ohälsa vid gränslöst arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna- Karin Vogel; Linda Richter; [2016-01-07]
  Nyckelord :gränslöst arbete; flexibilitet; återhämtning; balans; arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka medvetenhet hos arbetsgivare gällande de konsekvenser ett gränslöst arbete kan leda till för arbetstagare. Studien fokuserar även på vilka underlättande aktiviteter arbetsgivare erbjuder sina anställda samt hur arbetstagare upplever stödet från sin arbetsgivare, gällande möjligheten för dem att skapa balans mellan arbete och fritid. LÄS MER