Sökning: "brister i journalen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden brister i journalen.

 1. 1. "Det livsviktiga samtalet" En intervjustudie om distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :district nurse; content analysis; experiences; safe care; telephone consulting; distriktssköterska; innehållsanalys; säker vård; telefonrådgivning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är ett av distriktssköterskans arbetsområden inom primärvården och innebär ett komplext och kort möte. Brister i kommunikationen är den vanligaste orsaken till att vårdskador uppstår och bristande kommunikation vid telefonrådgivning kan leda till felaktiga eller försenade diagnoser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av patientsäker journalhantering. En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sophie Högberg; Ulrika Linde; [2016]
  Nyckelord :experience; interview study; nurse; patient safety; record management;

  Sammanfattning : Bakgrund: Välfungerande kommunikation i journalen är av stor vikt för patientsäkerheten. Studier påvisade att journalen som arbetsverktyg hade en central roll för sjuksköterskors upplevelser av patientsäker omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsdokumentation för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlas med Non-invasiv ventilation : en journalgranskning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kerstin Roos; [2015]
  Nyckelord :Nursing care; documentation; record audit; chronic obstructive pulmonary disease; Non-invasive ventilation; pressure ulcer; nutrition; Omvårdnad; dokumentation; journalgranskning; kronisk obstruktiv lungsjukdom; Non-invasiv ventilation; trycksår; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsgranskning av ambulansjournaler : en retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Lindfors; [2015]
  Nyckelord :Documentation; Ambulance; Medical records; Ambulance nurse; Patient safety; Dokumentation; Ambulans; Journal; Ambulanssjuksköterska; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGAmbulanssjuksköterskan har en komplex arbetssituation, hon ska självständigt bedöma och behandla akuta tillstånd hos patienten. Arbetet försvåras av flera faktorer, tiden med patienten är i regel kort, möjligheten till rådfrågning är liten, utrymmet och tillgången till hjälpmedel är begränsade. LÄS MER

 5. 5. Elektronisk journal i kommunal hemsjukvård : en kvantitativ studie om distriktssköterskors och sjuksköterskors kunskap om och förståelse av cambio cosmic

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Barrdahl; Camilla Holmqvist; [2015]
  Nyckelord :Cambio cosmic; electronic patient record; home health care; informatics; safe care; Cambio cosmic; elektronisk journal; hemsjukvård; informatik; säker vård;

  Sammanfattning : Den elektroniska journalen är en del av distrikts- och sjuksköterskors dagliga arbete och ökar förutsättningen för ett patientsäkert arbete. Distrikts- och sjuksköterskor arbetar efter kärnkompetenserna informatik och säker vård, men brister i den elektroniska journalen kan påverka dessa negativt. LÄS MER