Sökning: "brobygge"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet brobygge.

 1. 1. Norra länken Alingsås

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Arash Khaneie; Atbin Vali; [2013-06-28]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; Samhällsekonomisk lönsamhet; Norra länken Alingsås; Brobygge; Tvärförbindelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Individualisering i matematik : Fyra låg- och mellanstadielärares röster om individualisering i matematik i det mångkulturella klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Susanna Johansson; Maria Svernfors Andréeff; [2012]
  Nyckelord :Individualisering; interkulturell; matematik; mångkulturell; undervisning; lärare; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa individualiseringen i ämnet matematik ur ett interkulturellt perspektiv. Frågeställningen som vi utgått ifrån är: Hur arbetar fyra låg- och mellanstadielärare för att individualisera sin undervisning i det mångkulturella klassrummet? Det interkulturella perspektivet innebär en förbindning mellan kulturer, ett brobygge och individualiseringen är en anpassning av undervisningen för den enskilda eleven. LÄS MER

 3. 3. Brobygge i skolan : bildämnets potential i ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Carina Rudolph Lundberg; [2009]
  Nyckelord :bildundervisning; Ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bildämnets roll och plats i skolans ämnesövergripande undervisning. Bakgrunden till valet av ämnesområde ligger i mångårigt engagemang och arbete med att integrera bildämnet med skolans övriga ämnen. LÄS MER

 4. 4. Den första motorvägen : problem av infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ema Zorlak; [2006]
  Nyckelord :infrastruktur; infrastrukturprojekt; Bosnien och Hercegovina; 5c; motorväg; motorvägsbygge; beslutsprocess; beslutsfattande; förhandlingar; Öresundsbron; brobygge; avtalsbeslut; statliga regler; direktiv; normer; standarder; internationella projekt; Garbage-can modellen; ministrar; politiker; finansiella problem;

  Sammanfattning : Internationella infrastrukturprojekt är globala och offentliga processer. Globala kan de anses vara för att flera länder är involverade, och offentliga är de för att allmänheten måste vara deltagande part under processens gång.Bosnien och Hercegovina är det enda landet i Europa som inte byggt en motorväg. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Assessment of Concrete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jeannette Sjunnesson; [2005]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; betong; flytttillsatsmedel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta är en studie på betong som följer metodiken för en livscykelanalys (LCA). Studien är gjord för två typer av betong, vanlig husbyggnadsbetong och frostbehändig betong som används vid brobygge. Speciellt fokus läggs på det flyttillsatsmedel som tillsätts i betongen. LÄS MER