Sökning: "bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori"

Visar resultat 6 - 10 av 54 uppsatser innehållade orden bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

 1. 6. Du vet bäst, du är ju pedagogen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Bakrawi Johansson; Anna Tegsell Juhlin; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Bronfenbrenner; guardian; development ecology; educator;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med vår studie är att synliggöra vad begreppet samverkan innebär för pedagoger. Vi vill öka kunskapen om uppdraget kring samverkan i förskolan och hur det kan fungera i praktiken. LÄS MER

 2. 7. Kvalitetsarbete i förskolan. : en studie om förskollärares planeringsmöjligheter i den pedagogiska verksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jessika Håkansson; Tina Renevall; [2019]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; planering av pedagogisk verksamhet; förskollärare; styrdokument;

  Sammanfattning : I studien har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod, innehållande semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på olika förskolor i en kommun. Empirin analyserades utefter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Resultatet pekar på olika förutsättningar till planering av pedagogisk verksamhet och gemensam reflektion. LÄS MER

 3. 8. Fysisk lärmiljö i tre särskilda undervisningsgrupper En studie om hur utformningen av den fysiska lärmiljön påverkar elever med särskilda svårigheter i deras väg mot kunskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andréas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; särskild undervisningsgrupp; geografisk lokalisering; skolgårdar; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa den fysiska lärmiljön i särskilda undervisningsgrupper. Målet är att ge kunskap om vad i den fysiska lärmiljön som kan utvecklas och förändras för att skapa bättre förutsättningar för elever i svårigheter så att de lyckas med sin skolgång. LÄS MER

 4. 9. “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Larsen; [2019]
  Nyckelord :kompensatoriska hjälpmedel; digitala lärverktyg; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Larsen, Katarina (2019). “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel. “Here everyone can do it” Digital learning tools within special needs education. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER

 5. 10. Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; skola; stödstrukturer; svenska; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Boström, Cecilia (2019). Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism. Spe-ciallärarprogrammet, inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolut-veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER